Pobieranie opłaty targowej przez jednostki samorządu nie jest obowiązkowe. Gmina może przyjąć uchwałę o jej poborze, lecz nie musi. Wyraźnie wynika to z art. 15 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1140; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2244). I tak w 2019 r. dochody z opłaty targowej uzyskało 1649 gmin na 2477 ogółem. W wielu jednostkach był to wpływ rzędu kilku–kilkuset tysięcy złotych. Mniej niż połowa osiągnęła kwotę powyżej 20 tys. zł. Ale dla części z nich może to być spore uszczuplenie w budżecie. Chodzi tu zwłaszcza o te gminy, które posiadają duże targowiska lub mają charakter uzdrowiskowy lub turystyczny. Dla nich pomoc w formie rekompensaty może być niezbędna.
Podstawę do wyliczenia ww. refundacji stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za 2019 r. w sprawozdaniach JST, których obowiązek sporządzania wynika z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2020 r.