Zgodnie z art. 11m ust. 1 ustawy o CIT podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu (dalej: oświadczenie). Jednocześnie przepisy o oświadczeniu stosuje się odpowiednio do podatników obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11o ust. 1 ustawy o CIT (zapłata należności/zawarcie umowy z podmiotami z tzw. rajów podatkowych).

Termin

Podmioty zobowiązane składają oświadczenie zasadniczo w terminie dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego (w przypadku ustawy o CIT) lub podatkowego (w przypadku ustawy o PIT).

W związku z epidemią koronawirusa termin na złożenie oświadczenia uległ przedłużeniu:

- do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten (określony według przepisów ustawy o PIT lub ustawy o CIT) upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.;
- o trzy miesiące – w przypadku, gdy termin ten (określony według przepisów ustawy o PIT lub ustawy o CIT) upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Przedmiot

W treści oświadczenia podmiot powiązany informuje, że:

1) sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,

2) ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Podkreślić przy tym należy, że nowością w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego jest rozszerzenie treści oświadczenia o „deklarację”, którą podmiot powiązany jest zobowiązany złożyć, iż ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach rynkowych.

W przypadku gdy podatnik w roku podatkowym lub obrotowym dokonywał płatności lub zawierał umowy, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy o CIT, w oświadczeniu potwierdza on również, że warunki w zakresie tych płatności lub umów nie odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
Tryb składania

Oświadczenie należy składać na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal). Zgodnie z zamieszczoną na portalu www.podatki.gov.pl publikacją Ministerstwa Finansów „Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – najczęściej zadawane pytania” (dalej: publikacja MF o oświadczeniu) należy wybrać usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” według aktualnego wzoru pisma ogólnego, udostępnionego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) ePUAP. Następnie należy wybrać pole „Inne pismo” z listy rozwijanej. Podpisane oświadczenie powinno zostać przesłane jako załącznik do pisma ogólnego. Skorzystanie z usługi „Wyślij pismo ogólne do podmiotu publicznego” możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem konta na platformie ePUAP. MF rekomenduje, żeby było to konto podmiotu, dla którego składane jest oświadczenie. Konto podmiotu może założyć jego dowolny pracownik, posiadający profil zaufany i posiadający prawo do działania w imieniu podmiotu.
Elektroniczny podpis kierownika

Oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję, przy czym:

1) oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki;

2) nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Oświadczenie należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego:

- podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego,
- zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

W sytuacji gdy wymagany jest podpis więcej niż jednej osoby (np. kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki), w celu opatrzenia oświadczenia podpisem więcej niż jednej osoby MF rekomenduje skorzystanie z usługi „Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego” – tzw. podpisywarki (dostępnej pod adresem: https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/usluga-online/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER&xFormsOrigin=EXTERNAL)

Jednocześnie podpisywarka umożliwia jedynie złożenie na dokumencie podpisu zaufanego (lub wielu podpisów zaufanych).

Uwaga! Oświadczenie nie może zostać złożone poprzez wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Złożenie oświadczenia nawet prawidłowo podpisanego podpisem elektronicznym, lecz przesłanego jako załącznik do wiadomości e-mail, nie będzie – zgodnie z publikacją MF o oświadczeniu – uważane za prawidłowe złożenie tego dokumentu.

Oświadczenie podpisane podpisem elektronicznym należy przesłać jako załącznik do pisma ogólnego poprzez platformę ePUAP na adres skrytki właściwego urzędu skarbowego. W przypadku prawidłowej wysyłki oświadczenia podmiot je składający otrzyma generowane automatycznie urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO).

Uwaga! Oświadczenie nie może być podpisane w wersji papierowej, a następnie przesłane jako skan dołączony do pisma ogólnego i przesłany za pośrednictwem ePUAP.

Forma

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Co ważne, nie jest dopuszczalne składanie oświadczenia w formie papierowej. Problematyczne będą zatem sytuacje braku możliwości złożenia oświadczenia w wymaganej elektronicznej formie przykładowo z powodu awarii technicznej systemu ePUAP.
Sankcje karnoskarbowe

Wraz z nowelizacją przepisów o cenach transferowych ustawą nowelizującą wprowadzono do k.k.s. art. 56c, zgodnie z którym niezłożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenie go po terminie lub poświadczenie w nim informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi sprawca takiego czynu zabronionego określonego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
Podatkowa grupa kapitałowa

W przypadku spółki należącej do podatkowej grupy kapitałowej (dalej: PGK) podmiotem zobowiązanym do złożenia oświadczenia jest ta spółka. Obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy natomiast PGK jako całości, co wynika z art. 11m ust. 1 ustawy o CIT (oraz art. 23y ust. 1 ustawy o PIT), zgodnie z którym oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składają podmioty powiązane obowiązane do sporządzenia takiej dokumentacji. Definicję podmiotu spełnia spółka należąca do PGK, lecz nie spełnia jej PGK jako całość.

Wzór oświadczenia

Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia, jednak MF dla ułatwienia podmiotom powiązanym złożenia oświadczenia opublikowało przykładowy, niewiążący wzór dokumentu.

Przykładowe oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

(imię i nazwisko1/nazwa2)*

(adres)

(PESEL/NIP/inny numer3)

Oświadczenie

o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Stosownie do art. 23y ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych4 / art. 11m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych5* oświadczam, że:

☐ lokalna dokumentacja cen transferowych za rok podatkowy / obrotowy* wskaż rok została sporządzona;

☐ ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane [dla podmiotów powiązanych obowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 23w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w art. 11k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych],

☐ ceny transferowe w zakresie należności i umów wskazanych w art. 23za ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / art. 11o ust. 1 o podatku dochodowym od osób prawnych* i objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową [dla podatników o których mowa w art. 23za ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w art. 11o ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych].

(imię i nazwisko)

(funkcja / stanowisko)

/podpisano podpisem elektronicznym/

[Jeżeli oświadczenie podpisywane jest przez więcej niż jedną osobę, należy podać analogiczne dane dla każdej z podpisujących osób]

1 Osoba fizyczna

2 Podmiot niebędący osobą fizyczną

* Niepotrzebne usunąć

3 Inny numer wpisać tylko w przypadku braku NIP lub PESEL, wraz ze wskazaniem rodzaju tego numeru

4 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

5 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865)