Celem sprawozdawczości w ramach informacji TPR w szczególności jest pozyskanie przez administrację podatkową wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych.

Zakres przedmiotowy

Informacja TPR zawiera:

1) cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana [Sekcja A],

2) dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację [Sekcja B] oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja [Sekcja C],

3) ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja [Sekcja D],

4) informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych [Sekcja E],

5) informacje dotyczące metod i cen transferowych [Sekcja E],

6) dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 2–5 [Sekcja F].

Szczegółowy zakres informacji TPR określony został w rozporządzeniach ministra finansów z:

• 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2487; dalej: rozporządzenie TPR);

• 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2515).

Przy czym objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych (dalej: objaśnienia TPR) podatnicy znajdą w załącznikach do tych aktów.

Dodatkowo na uwagę zasługuje opublikowany przez Ministerstwo Finansów z końcem września br. dokument „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi, wrzesień 2020, MF” (dalej: publikacja MF). Chociaż jego zawartość ma charakter jedynie informacyjny, pozbawiony rangi interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego czy wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1423), pozwolił on rozwiać część wątpliwości, które zrodziły się wyłącznie po analizie przepisów.

Termin

Podmioty zobowiązane zasadniczo składają informację TPR w terminie dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Jednocześnie w związku z epidemią koronawirusa termin na złożenie informacji TPR uległ przedłużeniu:

• do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten (określony według przepisów ustawy o PIT lub ustawy o CIT) upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.;

• o trzy miesiące – w przypadku, gdy termin ten (określony według przepisów ustawy o PIT lub ustawy o CIT) upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Forma

Podmioty zobowiązane składają informację TPR wyłącznie w formie elektronicznej. Wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych TPR-C(2) i od osób fizycznych TPR-P(2) zamieszczono na stronie BIP MF. Dokumenty przygotowane na podstawie ww. wzorów można składać na bramkę e-Deklaracji, w tym z wykorzystaniem formularzy interaktywnych TPR-C(2) i TPR-P(2), dostępnych na stronie Podatki.gov.pl.

Sankcje karnoskarbowe

Polski ustawodawca, wprowadzając nowe obowiązki podatkowe, jednocześnie (zwyczajowo już) uchwala korespondujące z tymi obowiązkami odpowiednie sankcje karnoskarbowe. Z taką sytuacją mamy do czynienia również w przypadku informacji TPR, bowiem do ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 19; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106; dalej k.k.s.) wprowadzony został art. 80e. Zgodnie z tym przepisem niezłożenie szefowi KAS informacji TPR albo złożenie jej po terminie lub nieprawdziwej podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. W 2020 r. stawka dzienna wynosi od 86,67 zł (minimalna) do 34 668 zł (maksymalna). Tak więc nałożona kara grzywny może wynieść od 866,70 zł (10 stawek dziennych x minimalna stawka dzienna) do 24 960 960 zł (720 stawek x maksymalna stawka dzienna). W wypadku mniejszej wagi czynu zabronionego jego sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, tj. w 2020 r. od kwoty 260 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 52 000 zł (20 x minimalne wynagrodzenie).