Już niewiele czasu, bo zaledwie ponad miesiąc, zostało jednostkom na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. Na razie bowiem Ministerstwo Finansów nie informowało, że zamierza przesunąć moment rozliczenia ksiąg rachunkowych za poprzedni rok. Natomiast nie jest wykluczone przesunięcie aż o trzy miesiące – z 31 marca na 30 czerwca – terminu złożenia zeznań rocznych CIT-8 i CIT-8AB za 2020 r. Taka propozycja pojawiła się podczas prac sejmowej komisji finansów publicznych nad projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 860).
Niezależnie od tego, czy plany resortu się zmienią, jednostki powinny się upewnić, czy transakcje, które przeprowadzały w ubiegłym roku, zostały dobrze ujęte w sprawozdaniu. Problemy, jak wskazują eksperci, mogą być np. w przypadku kontraktów długoterminowych. Ich wykonanie i odbiór przypadają bowiem na inny okres sprawozdawczy niż ten, w którym rozpoczęto prace. Prawo bilansowe nakazuje natomiast przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano usługi, odpowiadające im przychody i koszty. Takie podejście bazuje na zasadzie współmierności kosztów i przychodów oraz zasadzie memoriałowej. Powoduje to problemy z ujęciem tych umów. Pomocą w tym jest krajowy standard rachunkowości nr 3, który określa zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane, a także zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniach finansowych. Eksperci zwracają też uwagę na problemy z ujęciem rozliczeń konsorcjów, a także z właściwą kwalifikacją i prezentacją umów leasingu.©℗