Wybór instytucji finansowej, która będzie prowadzić PPK w danej firmie, ograniczony jest obecnie do 20 firm, prezentowanych na portalu www.mojeppk.pl. Ale i tak nie jest to zadanie łatwe. Podpowiadamy MŚP czym się kierować w wyborze, by zabezpieczyć najlepiej rozumiany interes pracowników.

Zgodnie z ustawą o PPK, odpowiedzialność za wskazanie instytucji finansowej, która będzie prowadzić PPK w firmie spada na pracodawcę. Owszem, ustawodawca dał zatrudniającemu pewne wsparcie, gdyż wraz z nim w procesie wyboru bierze też udział związek zawodowy lub reprezentacja pracownicza. Ostateczne decyzja o wyborze odpowiedniej instytucji finansowej spoczywa jednak na nim.

Jaka firma spełnia kryteria instytucji finansowej, prowadzącej PPK?

Zgodnie z art. 36. 1. może to być fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń. Będą one ewidencjonować dokonane wpłaty, dopłaty roczne, przyjęte i dokonane wypłaty transferowe, wypłatę oraz inne operacje na rachunku PPK.

W punkcie 2. Art. 36 ustawodawca dodał też, że fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń, prowadzi rachunki PPK uczestników w taki sposób, aby możliwe było wyodrębnienie wpłat dokonanych przez podmiot zatrudniający, osobę zatrudnioną, wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, a także przyjętych wypłat transferowych i wpłat dokonanych w ramach konwersji lub zamiany.

Dokonując wyboru, pracodawca musi pamiętać, że środki zgromadzone w PPK muszą być lokowane zgodnie z interesem uczestników PPK, a więc jak najbezpieczniej i najefektywniej oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego dzięki funduszom zdefiniowanej daty.
Możliwość oferowania pracowniczych planów kapitałowych jest ograniczona wyłącznie do instytucji finansowych, których oferty prowadzenia PPK zostaną umieszczone w tzw. ewidencji PPK oraz udostępnione na internetowym portalu PPK.

https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

Dlaczego właśnie te firmy znalazły się na liście?

By spełnić warunki i zostać jedną z instytucji finansowych prowadzących PPK, fundusz musi:
• zarządzać co najmniej ośmioma funduszami zdefiniowanej daty utworzonymi właśnie dla celów PPK, spełniającymi wymogi określone w ustawie o PPK,
• mieć co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letnie doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
• posiadać kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne, w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego.


NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ WYBIERAJĄC KONKRETNĄ INSTYTUCJĘ FINANSOWĄ

DOŚWIADCZENIE NA RYNKU

W ofercie widniejącej na portalu mojeppk.pl ta informacja zwykle umieszczana jest na początku. Obecność od wielu lat na polskim rynku i efektywne zarządzanie aktywami polskich klientów, przekłada się na doświadczenie. To niewątpliwie jedno z ważniejszych kryteriów wyboru. Osiągane przez potencjalnych zarządzających PPK stopy zwrotu/wyniki inwestycyjne i możliwość wykazania stopy zwrotu wyższej od średniej rynkowej jeszcze taką ofertę wzmacnia. Dobrze też, gdy ta instytucja ma doświadczenie w produktach emerytalnych typu IKE , IKZE oraz PPE i w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty.

KOSZTY ZARZĄDZANIA

Ustawa określa nie tylko maksymalną wysokość opłaty za zarządzanie czyli 0,5 % wartości aktywów netto funduszu, ale dopuszcza sytuację, że ta opłata może zostać obniżona, zależnie od ustaleń zawartej umowy o zarządzanie PPK. Obserwując rynek ofert widać, że takie rozwiązanie jest bliskie instytucjom finansowym, które swoją ofertą starają się zachęcać pracodawców do wskazania właśnie na nie. Na razie albo rezygnują z opłaty, albo proponują niższą, promocyjną stawkę opłaty za zarządzanie, uznając to za element specjalnej strategii.

WSPARCIE ADMINISTRACYJNE PRZY WDROŻENIU I PROWADZENIU PPK

Wdrożenie PPK stanowi wyzwanie organizacyjne, dlatego IF oferują pracodawcom wsparcie w realizacji obowiązków i zadań związanych z wdrożeniem programu, aby maksymalnie odciążyć ich pracowników w zespołach kadrowo-płacowych. Jak? Na przykład pomagając dostosować system kadrowo-płacowy do obsługi PPK czy udostępniając gotowe umowy o zarządzanie PPK, o prowadzenie PPK oraz porozumienie pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi (lub reprezentacją pracowników) w zakresie wyboru instytucji finansowej.

To bezpieczne i nowoczesne zaplecze technologiczne jest jedną z ważniejszych przesłanek w wyborze instytucji finansowej. Dlaczego warto, by zatrudniający – przedstawiciel MŚP – zwrócił uwagę na ten aspekt - wyjaśnia Magdalena Pacan z firmy Comarch. - Żyjemy w czasach powszechnej cyfryzacji i automatyzacji procesów, także w obszarach kadrowo-płacowych. Obowiązki związane z obsługą PPK w firmie to czynności, które będą wykonywane cyklicznie np. aktualizacja listy uczestników programu czy naliczanie wpłat do PPK i przesyłanie informacji o ich wysokości do instytucji finansowej, dlatego warto zastanowić się jakie możliwości oferuje dana instytucja finansowa. Sposób komunikacji i wymiany danych między pracodawcą, a instytucją finansową jest kluczowy. Wymiana plikowa polegająca na wgraniu odpowiedniego pliku na stronie internetowej instytucji jest standardem obsługiwanym przez większość podmiotów. Jednak w dzisiejszych czasach to za mało. Niektóre instytucje finansowe poszły dalej i umożliwiają wymianę automatyczną, za pomocą webserwisów. Dzięki współpracy z dostawcami oprogramowania pracodawca z poziomu swojego systemu kadrowo-płacowego ma możliwość przesłania danych do instytucji finansowej bez generowania plików i bez zbędnego logowania na dodatkowych stronach internetowych. Wszystkie dane dotyczące PPK pracodawca ma w swoim systemie i za pomocą jednego kliknięcia wysyła do instytucji finansowej. Dodatkowo pracodawca zyskuje możliwość walidacji danych i pewność, że dane zostały zaczytane do instytucji poprawnie. To duża oszczędność czasu i wygoda. Warto zwrócić uwagę także na bezpieczeństwo wymiany danych. Dane pracowników to dane wrażliwe, dlatego należy zapewnić jak najlepszą ich ochronę.

INTUICYJNE NARZĘDZIA ONLINE OFEROWANE PRACODAWCOM I PRACOWNIKOM

Instytucje finansowe zwracają uwagę na narzędzia, które mogą w ramach oferty dostarczyć, a które ułatwią obsługę PPK: serwis transakcyjny online, aplikację mobilną, internetowy system rejestracji umów PPK i platformę dla pracodawców PPK online, czy też intuicyjny serwis informacyjny dla pracownika.