Zakończyła się 6. edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na najciekawsze inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją, rozwoju pracowników i kształcenia przyszłych kadr. Pracodawcy aplikowali w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Konkurs sfinansowano w ramach Funduszy Europejskich, z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z ekspertami rynku pracy, przedstawicielami Rady Programowej ds. Kompetencji oraz Sektorowych Rad ds. Kompetencji wybrała laureatów konkursu Pracodawca Jutra. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 89 inicjatyw na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Pracodawcy, ubiegający się o nagrodę w konkursie, musieli wykazać, że podejmowane przez nich działania, mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, a udział w nich faktycznie przyczynił się do zwiększenia wiedzy lub umiejętności pracowników. Gala wręczenia nagród laureatom, odbyła się 9 czerwca w Warszawie. Wręczono 5 nagród przyznanych przez Kapitułę Konkursu oraz 15 nagród branżowych przyznanych przez Kapituły Sektorowe utworzone przez rady sektorowe. Kapituły Sektorowe zdecydowały także o wyróżnieniu 3 inicjatyw.

– Rozwijanie kompetencji pracowników jest niezwykle istotne w dobie dynamicznego rozwoju rynku, który dotyczy praktycznie każdej branży. Jak wynika z ostatniego raportu przygotowanego przez PARP „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2022)” – dla większości polskich firm trudności w pozyskiwaniu pracowników, o odpowiednich kompetencjach, są barierą w ich działalności. Co trzecie z tych przedsiębiorstw uważa, że mają one duże lub bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania firmy, a 29% ocenia je jako średnie. Inicjatywy – takie jak „Pracodawca Jutra” – pozwalają docenić te firmy, które zwracają szczególną uwagę na rozwój kompetencji swoich kadr i stanowią dobry przykład dla biznesu – komentuje Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kategorie konkursu

Organizatorzy wyłonili zwycięzców w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Dodatkowo swoje nagrody przyznali przedstawiciele 15 Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

W pierwszej kategorii „Rozwój pracownika” zgłoszono projekty motywujące do rozwoju zawodowego kadry, programy podnoszące kompetencje zawodowe, szkolenia oraz inne inwestycje w poszerzanie umiejętności pracowników.

Kategoria „Dojrzałe kompetencje” była przeznaczona dla przedsiębiorców, tworzących inicjatywy dla pracowników powyżej 50. roku życia. Uwzględniono programy mentorskie, polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy doświadczonych pracowników, wymianie doświadczeń z podwładnymi na początku kariery zawodowej oraz przedsięwzięcia mające na celu zwiększanie szans i możliwości na rynku pracy osób powyżej 50. roku życia.

Zakres inicjatyw wchodzący w skład ostatniej kategorii „Ambasador edukacji” to wszystkie działania, które skupiły się na wspieraniu edukacji dzieci, młodzieży, studentów oraz na rozwoju kadry pracowników oświaty. Jest to m. in.: prowadzenie kursów i warsztatów w szkołach i na uczelniach, tworzenie lub wspieranie platform i aplikacji edukacyjnych, organizacja konkursów oraz staży, aranżowanie programów klas profilowych, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla nauczycieli oraz zaangażowanie na rzecz zdobywania lub rozwoju kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.

Zgłoszenia konkursowe zostały ocenione przez 20-osobową kapitułę, której przewodniczył Pan Mikołaj Różycki, Zastępca Prezesa PARP.

Laureaci „Pracodawcy Jutra”

W kategorii Rozwój pracownika, w segmencie mikro i małe przedsiębiorstwa wybrano projekt zgłoszony przez Remi Vision.

Remi Vision to firma informatyczna, zajmująca się produkcją gier typu łamigłówki. Działa jako niezależna spółka, wspiera merytorycznie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
w zakresie realizacji kierunku Humanistyka Drugiej Generacji (Projektowanie Gier). Firma inwestuje w przyszłe kadry poprzez projekt Remi Academy, który realizuje w dwóch ścieżkach. Pierwsza dotyczy rozwoju zawodowego, druga związana jest z promocją zdrowego stylu życia. Porównywanie wyników z kolegami zwiększyło motywację do wspólnych i indywidualnych treningów. Aktywność fizyczna wpłynęła pozytywnie na zdrowie osób, które pracują w trybie siedzącym lub stojącym. Siłownia w miejscu pracy pozwoliła na regularne dbanie o sprawność ruchową, co przełożyło się na lepsze samopoczucie kadry. W ramach inicjatywy Remi Academy zintegrowano interdyscyplinarny zespół, co wpłynęło na zwiększenie efektywności, produktywności oraz współpracy w zespole. System jest konsekwentnie ulepszany w oparciu o uwagi oraz sugestie uczestników Remi Academy.

W kategorii Rozwój pracownika, w segmencie średnie i duże przedsiębiorstwa wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z Wrocławia

MPWiK we Wrocławiu odpowiada za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na obszarze Wrocławia. Do konkursu zgłoszono inicjatywę, która została podzielona na dwie części: Mistrzowskie Przywództwo – projekt dla grupy stanowiskowej mistrzów oraz Angażujące Przywództwo – projekt dla pracowników na stanowiskach: lider, menedżer, dyrektor oraz zarząd. Podział ten wynikał z innej specyfiki pracy grup i umożliwił dopasowanie działań rozwojowych, programu, kadry trenerskiej do potrzeb uczestników. Dla każdej z grup stanowiskowych został stworzony autorski program, zawierający moduły tematyczne, odpowiadające lukom kompetencyjnym. Na potrzeby realizacji projektu przygotowano i wykorzystano dedykowane narzędzia, w tym platformy projektowe dostępne dla pracowników online.

Zgłoszona inicjatywa sprzyja rozwojowi kompetencji miękkich (uniwersalnych), poszukiwanych przez pracodawców, o czym świadczy tematyka oferowanych modułów szkoleniowych (Komunikacja i informacja zwrotna, Zarządzanie zespołem, Rozwiązywanie konfliktów, Organizacja pracy zespołu, Motywowanie pracowników, Rozwiązywanie problemów, Rozwój pracowników).

W kategorii Ambasador Edukacji w segmencie mikro i małe przedsiębiorstwa zwyciężyła firma Perceptus Sp. z o.o.

Perceptus IT Security Academy to inicjatywa mająca na celu przekazanie uczniom i studentom wiedzy i doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa IT. Dzięki projektowi młodzi ludzie mają możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy oraz pozyskania praktycznych umiejętności w temacie IT Security, cenionych przez potencjalnych pracodawców. Ułatwi im to start w karierze, we wszystkich przedsiębiorstwach związanych z branżą IT, w szczególności w aspekcie cyberbezpieczeństwa.

W kategorii Ambasador Edukacji w segmencie średnie i duże przedsiębiorstwa wybrano projekt zgłoszony przez Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Program „Girls Go Technology, czyli dziewczyny oswajają technologię” to autorski projekt Mercedes-Benz Manufacturing Poland. To cykl warsztatów, adresowanych do uczennic szkół średnich powiatu jaworskiego, których celem jest „oswojenie” technologii, przybliżenie nauk matematycznych, technicznych i inżynierii w przyjazny sposób. Program „Girls GO Technology” ma na celu zainteresowanie adresatek programu pracą w zawodach technicznych, stereotypowo uznawanych za „męskie”, bądź studiami na kierunkach STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dane zebrane w trakcie trzech edycji programu „Girls GO Technology” uwidoczniły m.in duży wpływ czynników środowiskowych na decyzje zawodowe młodych kobiet, takich jak możliwości edukacji i pracy oraz wyobrażenia otoczenia o roli zawodowej czy pozycji kobiety w życiu społecznym. Najważniejsza konkluzja: uczennice spoza wielkomiejskich aglomeracji nie mają prawie żadnych wzorców kariery i przykładów kobiet sukcesu .

W kategorii Dojrzałe Kompetencje, w segmencie mikro i małe przedsiębiorstwa nagroda przyznana została Inventity Foundation.
Inventity Foundation jest organizacją wspierającą polskich przedsiębiorców w rozwoju ich biznesu. Obsługuje firmy średnie i duże, ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych.

Inicjatywa Train the Trainers to szkolenie i certyfikacja osób w wieku 50+ z doświadczeniem menedżerskim. Powstała z myślą o menedżerach, którzy wychodzą ze struktur korporacyjnych lub z dużych firm, a z drugiej strony mają zbyt mało kompetencji przedsiębiorczych, aby rozwinąć własną firmę. Odbiorcami ostatecznymi inicjatywy są polscy przedsiębiorcy, których firmy potrzebują poprawy efektywności, profesjonalizacji procesów. Ponadto te osoby, które chciałyby rozwinąć skalę przedsiębiorstwa, ale nie stać ich na zatrudnienie profesjonalnego menedżera lub mają trudność ze znalezieniem menedżera, pasującego do charakteru organizacji i jej kultury. Działania prowadzone są według zasad opracowanych w ramach metodyki Growing Pains Strategy®.

Wyróżnieni przez środowisko branżowe

W ramach konkursu „Pracodawca Jutra” przyznano również nagrody branżowe Sektorowych Rad ds. Kompetencji w następujących branżach:

Sektor Żywności Wysokiej Jakości

 • Grupa Maspex Sp. z o.o.

Sektor Finansów

 • BNP Paribas Bank Polski S.A.

Sektor Odzysku Materiałowego Surowców

 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Sektor Gospodarki Wodno-ściekowej i Rekultywacji

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu

Sektor Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa

 • Spint S.A.

Sektor Komunikacji Marketingowej

 • Dentsu Polska Sp. z o.o.

Sektor Handlu

 • „Społem” Poznańska Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu

Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych

 • HEINEKEN Global Shared Services Sp. z o.o.

Sektor Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej

 • FORMEDIS Sp. z o.o. Sp. K.

Sektor Informatyki

 • Mobitouch sp. z o.o.

Sektor Chemii

 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Sektor Motoryzacji i Elektromobilności

 • Stellantis Gliwice sp. z o.o.

Sektor Budownictwa

 • UNIBEP S.A.

Sektor Usług Rozwojowych

 • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

Sektor Turystyki

 • Leonardo Hotels Warsaw Sp. z o.o.

Wyróżnienia branżowe przyznane przez Kapituły Sektorowe

Sektor Handlu

 • Akademia Umiejętności Eurocash Sp. z o.o.

Sektor Motoryzacji i Elektromobilności

 • Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Sektor Usługi Rozwojowych

 • Fundacja Alae - skrzydła rozwoju

Kto mógł wziąć udział w konkursie

Konkurs przeznaczony był dla mikro, małych, średnich, ale także dużych przedsiębiorstw, które realizowały inicjatywy edukacyjne. Projekt musiał być skierowany do następujących grup odbiorców: uczniów, studentów, absolwentów szkół wyższych/średnich/branżowych, pracowników lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej i nieformalnej oraz emerytów i rencistów (o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie ich do aktywności zawodowej). Warunkiem formalnym było prowadzenie biznesu na terenie Polski.

Nagrody dla zwycięzców

Laureaci, wybrani przez Kapitułę Konkursu, otrzymali możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra Roku 2021” oraz korzystania z logotypu i materiałów reklamowych przez okres roku od daty przyznania nagrody. Każdy z wyłonionych zwycięzców ma możliwość promowania zwycięskiej inicjatywy w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Organizatora.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji przekazały również dodatkowe nagrody najlepszym inicjatywom branżowym.

Patronat nad programem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz ze środków budżetu państwa.

ikona lupy />
foto: materiały prasowe