V edycja Programu „Obywatel i Prawo” jest kontynuacją wspólnej inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Instytutu Spraw Publicznych na rzecz poszerzania dostępu obywateli do pomocy prawnej i aktywizacji obywatelskiej.

Od początku istnienia Program „Obywatel i Prawo” wspiera działania organizacji społecznych, prowadzących poradnictwo prawne i obywatelskie, organizując konkursy grantowe. W latach 2002-2009 przyznaliśmy 89 dotacji dla organizacji pozarządowych i szkół wyższych, zajmujących się poradnictwem prawnym i obywatelskim, a ogólna kwota grantów wyniosła 4.200.000 złotych. Projekty zrealizowane dzięki wsparciu ze środków programu pozwoliły na udzielenie blisko 120.000 porad prawnych i obywatelskich. W V edycji na dotacje przeznaczono 800.000 złotych.

Program „Obywatel i Prawo” działa także na rzecz systemowych zmian, związanych z dostępem do pomocy prawnej, obejmujących zarówno pomoc przed sądową, jak i pomoc prawną na etapie sądowym. Tą tematyką zajmuje się Rada Ekspertów. Rada organizuje otwarte spotkania o charakterze seminaryjno-dyskusyjnym, zleca opracowanie ekspertyz oraz realizację projektów, wdrażających wybrane rozwiązania systemowe.

Trzecim komponentem programu jest Forum „Aktywny Obywatel” - niezależne ciało opiniotwórcze zajmujące się badaniami nad barierami ograniczającymi frekwencję wyborczą oraz wypracowaniem i upowszechnianiem rekomendacji na rzecz poprawy aktywności wyborczej obywateli. Stanowi też platformę współpracy i wymiany doświadczeń dla instytucji oraz osób zaangażowanych w różne inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie absencji wyborczej.