Kryzys wywołany przez pandemię odciśnie piętno na gospodarce i to nie tylko poprzez spowolnienie tempa jej wzrostu. Finalnie może być impulsem czy katalizatorem zmian strukturalnych, których skutki będą długofalowe. Stąd też niezwykle ważne jest, aby wykorzystać wachlarz dostępnych możliwości finansowych i łagodnie przejść przez ten kryzys.
Jak najszybciej rozpocząć odbudowę gospodarki i wrócić na ścieżkę wzrostu. Działania w tym zakresie są podejmowane zarówno indywidualnie przez państwa członkowskie, poprzez uruchamianie programów pomocowych, jak i na szczeblu instytucji UE.
Europejski Bank Inwestycyjny udostępnia obszerny pakiet wsparcia finansowego dla najciężej dotkniętych sektorów gospodarki. Wdrożenie ogólnoeuropejskiego programu pomocy jest niezbędne ze względu na istniejące łańcuchy wzajemnych powiązań, bowiem od nich uzależniona jest znaczna część dobrobytu każdego państwa członkowskiego. Badania pokazują, że za pozytywny wpływ inwestycji UE na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w długim okresie odpowiadają średnio w 40 proc. efekty zewnętrzne o charakterze transgranicznym.