Przewoźnicy mają za zadanie łączyć miasta oddalone od siebie nawet o kilkaset kilometrów. Przez wiele lat patrzono głównie na największe miasta, dbając o to, by rozwijały się harmonijnie. Zabrakło jednak wystarczającej troski o mniejsze ośrodki. Chociażby te, które mocno odczuły przemiany ustrojowe bądź utraciły status miast wojewódzkich.
Reklama
Stopniowe przybliżanie Polski powiatowej do poszczególnych aglomeracji służy budowaniu potencjału gospodarczego całego kraju, jak również pozytywnie wpływa na podnoszenie jakości życia ludzi. Dzięki zwiększonej dostępności transportu publicznego rynek regionalny ma szansę się rozwijać i stawać się konkurencyjnym wobec większych ośrodków. Przewoźnicy kolejowi w Polsce mają też w tym swój udział, o czym świadczą liczby prezentowane przez Urząd Transportu Kolejowego w corocznych sprawozdaniach z funkcjonowania rynku transportu kolejowego. W ostatnim z nich czytamy, że w minionym roku aż 98% pasażerów skorzystało z przewozów o charakterze usług publicznych, a tylko 2% z przewozów komercyjnych. Wiele tras kolejowych jest nierentownych, jednak zadaniem państwa, we współpracy ze spółkami Skarbu Państwa świadczącymi usługi transportu kolejowego, jest zapewnienie obywatelom mobilności i coraz wyższego poziomu dostępności komunikacyjnej.
Rynki regionalne i funkcjonujące na nich podmioty mają także szansę rozwijać się harmonijnie dzięki stabilnej współpracy, jaką są w stanie zagwarantować spółki Skarbu Państwa. Niezwykle istotne są tutaj przejrzyste, długoterminowe plany inwestycyjne, które są w stanie zapewnić ciągłość zamówień. Konieczne jest ich planowanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki temu prywatne przedsiębiorstwa, różnego rodzaju dostawcy i poddostawcy mogą przygotować się do realizacji inwestycji poprzez m.in. zwiększenie zatrudnienia czy rozwój procesów technologicznych, które w efekcie przekładają się na skrócenie realizacji czasu zamówień. Kontrakty podpisywane przez spółki Skarbu Państwa pomagają stronom tych umów w rozwoju i tworzeniu stabilnych planów działania na najbliższe lata. Pewność zamówień to także stabilizacja w zatrudnieniu, a wręcz często potrzeba pozyskania z rynku nowych pracowników. Ma to ożywcze znaczenie dla firm, które są beneficjentami umów, a także gospodarki całego regionu, w którym działają te przedsiębiorstwa.
Jedna rzecz to programy inwestycyjne. Pozostaje jeszcze bieżąca działalność spółek, której elementem są w dużym stopniu przewidywalne zamówienia towarów i usług niezbędnych do ich codziennego funkcjonowania. Warto, aby spółki Skarbu Państwa dbały o tworzenie takiego łańcucha dostaw, który jest w stanie zapewnić zysk i stabilizację dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ważna dla rozwoju naszej gospodarki jest współpraca z polskimi przedsiębiorstwami, produkującymi w kraju i rozwijającymi własną myśl techniczną, które niejednokrotnie oferują produkty mogące konkurować z zagranicznymi odpowiednikami. Współpraca z firmami rozsianymi po całym kraju to impuls do ożywiania gospodarki lokalnej w różnych regionach Polski. Silna pozycja rynkowa spółek Skarbu Państwa ma jak widać pozytywny wpływ na stabilność działania i rozwój wielu innych przedsiębiorstw.
Aby stale pobudzać gospodarkę i utrzymywać ją na właściwych torach, niezwykle istotne jest sięganie po innowacje. Tylko w ten sposób może ona pozostać konkurencyjna w coraz bardziej scyfryzowanym świecie. Pożądana jest tutaj współpraca sektora prywatnego i publicznego, jak również ośrodków badawczo-naukowych na rzecz wspólnego poszukiwania, opracowywania i wdrażania nowatorskich rozwiązań. Warto także korzystać z instrumentu partnerstwa innowacyjnego, które jako jeden z trybów udzielania zamówień publicznych ułatwia spółkom prace nad poszukiwaniem nowatorskich, niedostępnych dotąd na rynku usług lub produktów, a także wpływa na rozwój obszaru badawczo-rozwojowego. Warto, aby spółki Skarbu Państwa chętnie sięgały po innowacyjne rozwiązania, ponieważ stanowią one coraz ważniejszy element walki o wypracowywanie silnej pozycji rynkowej, która zaprocentuje w przyszłości.
Wielką szansą dalszego rozwoju sektora kolejowego jest projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Planowane gigantyczne inwestycje związane z CPK zapewnią długotrwały rozwój branży kolejowej, która staje się coraz silniejszą gałęzią naszej gospodarki. Te inwestycje będą także gwarancją zbudowania kompletnego łańcucha dostaw zarówno na potrzeby zamówień krajowych, jak i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Prace nad tak szeroko zakrojonym projektem będą więc także związane z zapotrzebowaniem na najwyższej klasy polskich specjalistów, co będzie procentować w przyszłości i dodatkowo wzmacniać konkurencyjność naszej gospodarki. Rolą spółek Skarbu Państwa jest właśnie aktywny udział w tego typu przedsięwzięciach, które mogą mieć ogromne znaczenie dla długofalowego rozwoju kraju.
Podsumowując, uważam, że na spółkach Skarbu Państwa ciąży duża odpowiedzialność. Osoby zarządzające nimi mają za zadanie nie tylko dbać o zapewnienie klientom najwyższej jakości usług oraz budowanie pozycji rynkowej spółki. Równie ważna jest pełniona misja publiczna, której właściwa i przemyślana realizacja pomaga także rosnąć gospodarce i ośrodkom regionalnym.