Czy w sprawozdaniu Rb-27S wykazywać kwoty umorzonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Jaki paragraf klasyfikacji dla wydatków związanych z systemem ogrzewania?

Gdzie wykazać saldo konta 240 „Pozostałe rozrachunki”?

W jakiej pozycji sprawozdania Rb-N wpisać płatności ratalne wynikające ze sprzedaży nieruchomości przez gminę?

Jakie sprawozdanie dla należności z tytułu kosztów upomnień?

Czy w sprawozdaniu Rb-27S wykazywać kwoty umorzonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Chodzi o sprawozdanie Rb-27S. W ostatnim czasie umarzano zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i związane z nimi odsetki (na podstawie art. 67d par. 1 ordynacji podatkowej). Czy należy w całości wykazywać te kwoty w sprawozdaniu Rb-27S ?

Więcej na ten temat przeczytasz w książce " Klasyfikacja Budżetowa 2021"

Zgodnie ze wskazanym w pytaniu art. 67d par. 1 ordynacji podatkowej organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a par. 1 pkt 3, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Chodzi tu o ulgi dotyczące umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
Przy odpowiedzi na pytanie kluczowe znaczenie będą miały regulacje rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zgodnie z par. 3 pkt 8 tego rozporządzenia Rb-27S to sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego. Szczególne znaczenie mają jednak regulacje ujęte w załączniku nr 36 do tego rozporządzenia (Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego). W par. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a instrukcji podano, że: „(…) w kolumnie «Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ‒ Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy» w zakresie:
a) umorzeń zaległości podatkowych ‒ wykazuje się kwoty dotyczące skutków udzielonych przez organ podatkowy gminy lub miasta na prawach powiatu za okres sprawozdawczy umorzeń w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w podatkach i opłatach, stanowiących dochód budżetu gminy lub miasta na prawach powiatu. Wykazane w tej kolumnie skutki powinny wynikać z decyzji wydanych przez właściwe organy gminy lub miasta na prawach powiatu, w zakresie zarówno bieżących, jak i zaległych należności. W kolumnie tej nie wykazuje się kwot wynikających z decyzji wydanych na podstawie art. 67d § 1 ustawy ‒ Ordynacja podatkowa”.
Jak z tego wynika, ustawodawca przewidział wykazywanie w niej umorzeń – nie tylko stricte zaległości podatkowych, ale i odsetek za zwłokę w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy. Niewątpliwie wspomniane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód budżetu gminy, podobnie naliczone odsetki z tytułu braku ich zapłaty. Prowadzi to do wniosku, że jednostka powinna wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S zarówno kwoty umorzonych opłat, jak i umorzonych odsetek, a usankcjonowanych w decyzjach wydawanych na podstawie art. 67d par. 1 ordynacji podatkowej.
Podsumowanie. Kwoty umorzonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z naliczonymi od nich odsetkami zgodnie z wytycznymi z instrukcji do sprawozdania Rb-27S należy wykazać w kolumnie „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy” . ©℗
Podstawa prawna
• art. 67d par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. ‒ Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1423)
• rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1393; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 156)

Jaki paragraf klasyfikacji dla wydatków związanych z systemem ogrzewania

W jakiej klasyfikacji budżetowej ująć dwa podobne wydatki związane z systemem ogrzewania? W jednym chodzi o budowę kotłowni gazowej w budynku urzędu miasta, w drugim o zakup pieca konwekcyjnego dla kuchni szkolnej.
Tylko z pozoru oba rodzaje wydatków są podobne. To, że są powiązane z zapewnieniem systemu ogrzewania, nie oznacza, że będą ujęte w tożsamych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Oba przypadki różni chociażby umiejscowienie ruchomości, kotłownia jest bowiem przeznaczona dla budynku urzędu miasta, piec konwekcyjny zaś dla budynku szkoły.
Jeśli chodzi o wydatek związany z budową kotłowni gazowej w budynku urzędu miasta, właściwym działem klasyfikacji budżetowej będzie dział 700 oznaczony jako „Gospodarka mieszkaniowa”, zaś właściwym rozdziałem będzie rozdział 70005 oznaczony jako „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Z kolei adekwatnym paragrafem wydatkowym będzie paragraf 6050 oznaczony jako „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.
Drugi z podanych wydatków, związany z zakupem pieca konwekcyjnego dla budynku szkoły, wymaga już odrębnego przyporządkowania klasyfikacyjnego. W tym zakresie z pewnością odmienny będzie dział klasyfikacji budżetowej. Z racji powiązania wydatku z działalnością placówki oświatowej właściwy będzie dział 801 oznaczony jako „Oświata i wychowanie”. Specyficzny jest rozdział klasyfikacyjny 80148 oznaczony jako „Stołówki szkolne i przedszkolne”. Adekwatnym paragrafem wydatkowy będzie w tym przypadku paragraf 6060 oznaczony jako „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”. Wydatek jest bowiem powiązany ściśle z zakupem wspomnianego pieca, czyli środka trwałego.
Podsumowanie. Każdy z wydatków dotyczy różnych jednostek organizacyjnych, różnych celów i w różny sposób jest realizowany. Dlatego też w przypadku budowy kotłowni właściwa klasyfikacja budżetowa powinna być następująca: dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050. Natomiast w przypadku zakupu pieca konwekcyjnego klasyfikacja powinna być następująca: dział 801, rozdział 80148, paragraf 6060. ©℗
Podstawa prawna
• rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1340)

Gdzie wykazać saldo konta 240 „Pozostałe rozrachunki”

Czy słusznie regionalna izba rozrachunkowa zakwestionowała wykazanie salda Ma konta 240-2 „Pozostałe rozrachunki (zabezpieczenie wykonania umów w zamówieniach publicznych)” – w pozycji bilansu urzędu C.II.5. „Pozostałe zobowiązania”? Czy warto składać zastrzeżenia do kontroli?
Odpowiedź wymaga odniesienia się do stosownych regulacji prawnych rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. Tytułem wstępu warto wspomnieć o podanym w zapytaniu koncie 240. Zostało ono oznaczone jako „Pozostałe rozrachunki”. Z jego opisu wynika m.in., że służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201‒234. Konto 240 może być używane również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych należności funduszy celowych.
Wskazane saldo Ma konta 240-2 powinno mieć odpowiednie odzwierciedlenie w bilansie urzędu. W załączniku nr 5 do ww. rozporządzenia w pasywach wyróżniono m.in. kategorię „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania”. Składają się na nią: „Zobowiązania długoterminowe”, „Zobowiązania krótkoterminowe”, „Rezerwy na zobowiązania”, „Rozliczenia międzyokresowe”.
Wśród „Zobowiązań krótkoterminowych” wyszczególniono: 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług; 2. Zobowiązania wobec budżetów; 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń; 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń; 5. Pozostałe zobowiązania; 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów); 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych; 8. Funduszu specjalne.
Z opisu podanego stanu faktycznego wynika, że saldo Ma kont 240 ujęto w ww. pozycji C.II.5 „Pozostałe zobowiązania”. Taki sposób ujęcia sprawozdawczego nie jest jednak właściwy, na co słusznie zwróciła uwagę regionalna izba obrachunkowa. Adekwatną pozycją dla ewidencji konta 240-2 będzie bowiem pozycja C.II.6. oznaczona jako „Sumy obce” (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów).
Podsumowanie. Sugerowana propozycja ujęcia salda Ma konta 240-2 jest wadliwa. Należy wykazać te środki w pozycji C.II.6 jako „Sumy obce”. W tych okolicznościach wnoszenie zastrzeżeń do ustaleń pokontrolnych regionalnej izby obrachunkowej jest bezcelowe. ©℗
Podstawa prawna
• rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342)

W jakiej pozycji sprawozdania Rb-N wpisać płatności ratalne wynikające ze sprzedaży nieruchomości przez gminę

Gmina sprzedaje niebawem nieruchomość na raty. Czy taką należność trzeba wykazać w sprawozdaniu Rb-N? Jeśli tak, czy odpowiednia będzie pozycja „Pozostałe należności”?
Jednostki samorządu terytorialnego mają prawne możliwości obrotu nieruchomościami, co ma normatywne uzasadnienie w regulacjach ustawy o gospodarce nieruchomościami. W art. 13 ust. 1 tej ustawy m.in. postanowiono, że – z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw ‒ nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd.. Nieruchomości mogą być zbywane za zapłatą ceny w całości (nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność) bądź w systemie ratalnym, na co wskazuje art. 70 ww. ustawy.
Wspomniane ceny (płatne w ratach) z punktu widzenia formalno-prawnego stanowią wierzytelności przysługujące gminie. Jeśli zaś chodzi o kwestię sprawozdawczą w odniesieniu do należności przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego, to przywołać należy rozporządzenie ministra finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. W par. 2 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia stwierdzono, że Rb-N to kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia. Z kolei w załączniku nr 9 określona została „Instrukcja sporządzania sprawozdań”. Na szczególną uwagę zasługują opisy zawarte w par. 14 tej instrukcji. Tamże w pkt 14‒17 (w pozycji „Pozostałe należności”) postanowiono, że wykazuje się:
„14) w wierszu N5. pozostałe należności ‒ sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N5.1, N5.2 i N5.3;
15) w wierszu N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług ‒ wartość pozostałych bezspornych należności z tytułu dostaw towarów i usług;
16) w wierszu N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne łączną wartość bezspornych należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Wypełniają jedynie jednostki, dla których te tytuły stanowią źródło dochodów. Wszelkie inne należności z tych tytułów, powstałe wskutek rozliczeń, w tym nadpłat na rzecz jednostki, która jest jedynie ich płatnikiem, należy wykazać w wierszu N5.3;
17) w wierszu N5.3. z tytułów innych niż wymienione powyżej ‒ wartość bezspornych należności z tytułów innych niż wymienione w wierszach N5.1, N5.2”.
Jak wynika z powyższego opisu, brak jest uzasadnionych przesłanek, aby podaną w zapytaniu wierzytelność gminy zakwalifikować do kategorii „Pozostałe należności”. Na uwagę jednak zasługuje fakt, że spłata ratalna (w znaczeniu ekonomicznym) jest zbliżono do pożyczki długoterminowej. Skoro tak, to można rozważyć ujęcie podanych rat spłacanych tytułem ceny zakupu w kategorii „Pożyczki”, w pozycji N2.2 długoterminowe, oznaczonej jako: wartość długoterminowych należności wynikających z udzielonych pożyczek o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok.
Podsumowanie. Wskazane płatności ratalne wynikające ze sprzedaży nieruchomości przez gminę należy wykazać w sprawozdaniu Rb-N, w pozycji adekwatnej w znaczeniu ekonomicznym, oznaczonej jako N2.2. ©℗
Podstawa prawna
• ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 782)
• rozporządzenie ministra finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773)

Jakie sprawozdanie dla należności z tytułu kosztów upomnień

Czy należności z tytułu kosztów upomnień należy wykazać zarówno w sprawozdaniu Rb-27S, jak i w sprawozdaniu Rb-N?
Należności z tytułu kosztów upomnień mogą powstać m.in. w następstwie dochodzenia zaległych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi czy podatków lokalnych. Wskazane należności należy ujmować w adekwatnej kolumnie, tj. 9 i 10 (należności pozostałe do zapłaty) sprawozdania Rb-27S, bądź w kolumnie 9 jako „ogółem” albo w kolumnie 10 jako „zaległości netto”. Co do zasady powinny być wykazane w kolumnie 9, a w kolumnie 10 ‒ po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.
Odmiennej oceny wymaga ujęcie sprawozdawcze w kontekście sprawozdania Rb-N. Jest to kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Szczególnie istotne są informacje zawarte w załączniku nr 9 do rozporządzenia ministra finansów z 4 marca 2010 r. („Instrukcja sporządzania sprawozdań”). Tam w par. 12 postanowiono m.in., że:
„1. W części A sprawozdania Rb-N należy wykazać wartość nominalną należności oraz wybranych aktywów finansowych, zwanych dalej «należnościami», jednostki na koniec danego okresu sprawozdawczego według poszczególnych tytułów (układ przedmiotowy) oraz wobec grup dłużników (układ podmiotowy). (…)
4. Do obliczenia wartości nominalnej należności stosuje się odpowiednio rozporządzenie wydane na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy. Do wartości nominalnej należności nie należy doliczać odsetek, opłaty prolongacyjnej i innych należności ubocznych”.
Z podanych regulacji wynika, że należność z tytułu kosztów upomnień nie podlega wykazaniu w sprawozdaniu Rb-N, ma bowiem charakter uboczny w stosunku do roszczeń głównych.
Podsumowanie. Należności z tytułu kosztów upomnień podlegają wykazaniu w odpowiedni sposób w sprawo zdaniu Rb-27S, nie podlegają jednak wykazaniu w sprawo zdaniu Rb-N. ©℗
Podstawa prawna
• rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1564)
• rozporządzenie ministra finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773)