Zanim ustawa – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.; dalej: p.t.) zostanie zastąpiona przez nową kompleksową regulację sektorową, Ministerstwo Cyfryzacji chce ją jeszcze znowelizować.

Projekt realizującej to ustawy (nr UC31) wpisano do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. MC planuje przyjęcie go przez rząd jeszcze w tym kwartale.

Nowela ma zawierać m.in. niektóre rozwiązania z opublikowanego w lutym br. projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (nr UC7; dalej: PKE), która zastąpi p.t. Ze względu na bardzo szeroki zakres PKE praca nad nim potrwa jednak dłużej.

Tymczasem projekt nr UC31 ma wcześniej zapewnić zgodność krajowych przepisów z kilkoma rozwiązaniami z regulacji europejskich.

Pierwszą jest dyrektywa 2018/1972 ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (EKŁE), którą należało wdrożyć do 21 grudnia 2020 r. W pełni zrealizuje to PKE, jednak projektowana nowelizacja p.t. wprowadzi przepisy dotyczące usługi lokalizacji dzwoniącego (AML), stosowanej przy korzystaniu z trzycyfrowych numerów alarmowych.

Nowela wdroży też dyrektywę 2022/2380 w sprawie udostępniania na rynku urządzeń radiowych, którą należało implementować do 28 grudnia ub.r. Jej przepisy umożliwią stosowanie wspólnych ładowarek do telefonów komórkowych i podobnych urządzeń.

Ponadto projekt zmieni ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 440). Będzie to wynikające z przepisów unijnych wydłużenie o 24 miesiące obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). ©℗