Podstawowym sposobem wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej jest wypowiedzenie udziału. Zgodnie z ustawowymi przepisami wypowiedzenie należy złożyć na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Czy jednak możliwe jest skrócenie tego terminu?

W umowie spółki komandytowej można określić inny niż sześciomiesięczny termin wypowiedzenia. W szczególności możliwe jest umowne skrócenie tego ustawowego okresu. Muszą jednak na to wyrazić zgodę wszyscy zainteresowani wspólnicy. Na tym nie koniec. Otóż umowa spółki może również dopuszczać wystąpienie z niej wspólnika ze skutkiem natychmiastowym. Także w tym przypadku musi się to odbyć za zgodą pozostałych wspólników.

Możliwość umownego wypowiedzenia udziału przez jednego wspólnika za zgodą pozostałych – choć niewyrażona wprost w kodeksie spółek handlowych – jest jednak dopuszczalna zgodnie z zasadą swobody umów. Termin wystąpienia danej osoby określa wówczas porozumienie wspólników. Zwrócono na to uwagę w postanowieniu Sądu Okręgowego w Łodzi z 3 grudnia 2019 r. (sygn. akt XIII Ga 840/19). Jak podkreślono, ustawowy sześciomiesięczny okres wypowiedzenia ma za zadanie przede wszystkim ochronę interesu spółki. Dzięki temu spółka może przygotować się organizacyjnie i finansowo do wystąpienia wspólnika (wypowiedzenie skutkuje bowiem ustaniem więzi majątkowej i korporacyjnej wspólnika ze spółką). Jeżeli jednak wszyscy wspólnicy są zgodni co do wystąpienia wspólnika ze skutkiem natychmiastowym, to uznać należy, że interes spółki nie jest w takiej sytuacji zagrożony.

ikona lupy />
Dr Marcin Borkowski radca prawny w GWW / nieznane

W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wypłaca mu się wartość udziału kapitałowego. Dopuszczalne jest też uzgodnienie między wspólnikami szczególnych zasad rozliczenia z występującą osobą.

Należy jednocześnie pamiętać, że wystąpienie wspólnika ze spółki nie powinno szkodzić interesom jej wierzycieli. Wspólnik występujący ze spółki nadal będzie ponosić odpowiedzialność za jej zobowiązania powstałe do chwili wystąpienia. Odpowiedzialność za te zobowiązania nie ustaje zatem w wyniku utraty statusu wspólnika. ©℗

Not. KT