Prezydent podpisał ustawę o Systemie Informacji Finansowej, której celem jest utworzenie systemu teleinformatycznego służącego gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach oraz o umowach o udostępnieniu skrytek bankowych, podała Kancelaria Prezydenta.

"System Informacji Finansowej (SInF) tworzy się w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozpoznawania i wykrywania przestępstw katalogowych oraz zapobiegania przestępstwom katalogowym, a także do innych celów wskazanych w ustawie, wśród których przewidziano w szczególności:

  • realizowanie przez sąd lub prokuratora pochodzących z państwa obcego wniosków o pomoc prawną w sprawach przestępstw katalogowych,
  • wykorzystywanie SInF na potrzeby postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego prowadzonych na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, oraz na potrzeby postępowań kontrolnych dotyczących oświadczeń majątkowych,
  • realizację zadań szefa KAS w zakresie ujawniania i odzyskiwania mienia zagrożonego przepadkiem, rozpoznawania, wykrywania i zwalczania przestępstw oraz przestępstw skarbowych, zapobiegania tym przestępstwom oraz ścigania ich sprawców,
  • wymianę informacji w ramach dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz na podstawie przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami" - czytamy w komunikacie.

SInF będzie prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego. Organem właściwym w sprawach SInF będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa określa katalog instytucji zobowiązanych, które będą przekazywać do SInF informacje, wskazując w tym zakresie instytucje kredytowe i banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wraz z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, podmioty oferujące usługi płatnicze, firmy inwestycyjne i banki powiernicze, przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie udostępniania skrytek sejfowych oraz Narodowy Bank Polski (NBP) - w zakresie, w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób prawnych, z wyłączeniem rachunków w systemach płatności prowadzonych przez NBP.

Ustawa nakłada obowiązek przekazywania do SInF przez instytucje zobowiązane informacji określanych jako "informacje rejestrowane". Informacjami rejestrowanymi będą informacja o rachunku oraz informacja o umowie o przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych lub o udostępnienie skrytek sejfowych.

Informacje rejestrowane będą przekazywane do SInF za pośrednictwem systemu informatycznego izby rozliczeniowej, o którym mowa w Ordynacji podatkowej, tj. za pośrednictwem STIR. Informacje rejestrowane będą przekazywane łącznie informacjami raportowanymi za pośrednictwem STIR na podstawie Ordynacji podatkowej.

Informacje rejestrowane będą przekazywane do STIR w ciągu 3 dni od otwarcia rachunku albo zawarcia objętej obowiązkiem raportowania umowy, zamknięcia rachunku albo zakończenia obowiązywania takiej umowy lub od zmiany informacji rejestrowanej.

W ustawie określono okres przechowywania informacji rejestrowanej, wynoszący co do zasady 5 lat od zamknięcia rachunku lub zakończenia obowiązywania umowy o przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych lub o udostępnienie skrytek sejfowych.

Informacje z SInF będą mogły być wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury, właściwych służb - Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Informacje z SInF będą też niezwłocznie przekazywane Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF).

Ustawa zawiera przepisy przejściowe i dostosowujące. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)