W skład zarządu spółki może wchodzić co najmniej jedna osoba. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to sposób reprezentowania określa umowa spółki. Może ona przewidywać reprezentację samodzielną (jednoosobową) lub łączną. Gdy umowa nie zawiera żadnych postanowień w tej kwestii, do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego łącznie z prokurentem.
W praktyce zdarza się, że np. dotychczasowi członkowie wieloosobowego zarządu zostają wykreśleni z KRS. W ich miejsce zaś jest wpisany dotychczasowy prokurent spółki jako jedyny prezes. Powstają więc problemy, czy może on działać samodzielnie.