Objęcie opłatą cukrową sprzedaży przez internet, uniknięcie obowiązku uiszczania opłaty od tych samych napojów alkoholowych przez kilka podmiotów i usunięcie wątpliwości interpretacyjnych – to założenia projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Opis planowanych rozwiązań opublikowano w piątek 23 września w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Zmianie ma ulec treść przede wszystkim ustawy o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119). Ministerstwo przyznaje, że obowiązujące od początku 2021 r. przepisy wprowadzające opłaty cukrową i od małpek powodują w praktyce problemy i nie są jasne dla przedsiębiorców. Potrzeba nowelizacji, jak pisze MF, wynika z doświadczeń Krajowej Administracji Skarbowej i treści zgłaszanych przez firmy wniosków o interpretacje indywidualne.
Zasadniczą zmianą w systemie opłaty od napojów z dodatkiem cukru, kofeiny lub tauryny będzie przeniesienie obowiązku uiszczania opłaty na producentów, importerów oraz podmioty nabywające te napoje wewnątrzwspólnotowo. Obecnie tym obowiązkiem są obciążone podmioty sprzedające napoje do punktów sprzedaży detalicznej, a producenci i importerzy tylko wtedy, gdy sami prowadzą sprzedaż detaliczną. Zobowiązanie do wnoszenia opłaty podmiotów z samego początku łańcucha dostaw ma ułatwić kontrolę organom skarbowym, a dodatkowo jest uzasadniane tym, że to producent odpowiada za skład napojów.
Zmiana definicji objętego opłatą „wprowadzenia na rynek krajowy” ma z kolei skończyć z nierównym traktowaniem uczestników rynku, z którego korzystali sprzedawcy oferujący produkty przez internet. Jak bowiem potwierdzał w interpretacjach indywidualnych dyrektor KIS, sprzedaż na rzecz konsumentów wyłącznie na odległość, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, nie podlega opłacie. Żeby to zmienić, ustawowa definicja zamiast sprzedaży detalicznej będzie odwoływała się teraz do „dostawy”. Nierówne obciążenie fiskalne występuje też, jak piszą projektodawcy, pomiędzy różnymi postaciami koncentratów do wytwarzania napojów, z których część dziś jest nieopodatkowana. Zaradzić ma temu modyfikacja definicji napoju. Koncentraty mają też dostać odrębną stawkę opłaty uwzględniającą wyższą zawartość cukru.
W przypadku opłaty od małpek problemy przedsiębiorców wynikały z tego, że nie mogli oni zweryfikować, czy podmiot, od którego nabyli napoje alkoholowe, wywiązał się z obowiązku odprowadzenia opłaty na rachunek urzędu skarbowego. Dla firm, które kupione od hurtownika napoje chciały sprzedać dalej, do kolejnego przedsiębiorcy, ale jednocześnie miały zezwolenie na sprzedaż detaliczną, mogło to oznaczać konieczność uiszczenia opłaty nawet wtedy, gdy to samo zrobił już pierwszy w łańcuchu dostaw hurtownik. Temu podwójnemu opodatkowaniu ma zapobiec planowany obowiązek przekazywania kontrahentom przez przedsiębiorców informacji o braku obowiązku wniesienia opłaty wraz z fakturą za towar.
Projekt zakłada też złagodzenie przepisów dotyczących kar za niewywiązywanie się z obowiązków dotyczących obydwu opłat. Za niewniesienie na czas opłaty cukrowej nie będzie już grozić 50 proc. kwoty należnej opłaty, ale 25 proc. lub 50 proc. kwoty zaniżenia. W przypadku opłaty od małpek ustawa ma natomiast wzbogacić się o katalog sytuacji, gdy dodatkowa opłata za opóźnienie nie będzie pobierana.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów