Przepisy dotyczące spółek kapitałowych umożliwiają przyznawanie różnych uprawnień udziałom i akcjom oraz udziałowcom i akcjonariuszom. Czy można uzależnić nadanie takich przywilejów od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, np. finansowych? Autorką jest Agata Okorowska radca prawny, Kancelaria Law-Taxes.pl.

Warto podkreślić, że nie ma katalogu dozwolonych rodzajów uprzywilejowania. Dlatego istnieje możliwość ich tworzenia na konkretne potrzeby. Do najbardziej popularnych zalicza się uprzywilejowanie dotyczące głosowania i otrzymywania dywidendy. Jednak umowa i statut spółki mogą przewidywać też specjalne uprawnienia do powoływania i odwoływania członków jej organów lub wyrażania zgody na dokonywanie określonych czynności przez zarząd. Ponadto istnieje możliwość przyznania pierwszeństwa do obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale spółki.
Dodatkowe uprawnienia mogą być związane z konkretnymi osobami będącymi udziałowcami bądź akcjonariuszami. Wówczas co do zasady wygasają one z chwilą utraty przez te osoby statusu wspólnika lub akcjonariusza. Są to bowiem tzw. uprawnienia osobiste.
Inaczej jest z przyznaniem uprzywilejowania udziałom i akcjom. Takie uprawnienia raz nadane są związane z nimi niezależnie od tego, w czyich rękach się znajdą - aż do ich zniesienia w wyniku zmiany postanowień umowy spółki lub statutu bądź zakończenia istnienia spółki.
W obu przypadkach możliwe jest określenie z góry czasu, na jaki uprzywilejowanie jest przyznane. Po upływie tego wyznaczonego okresu uprzywilejowanie wygasa bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.
Istnieje też możliwość uzależnienia przyznania szczególnych uprawnień np. od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, ziszczenia się określonego warunku lub upływu terminu. Takie świadczenia mogą przybrać formę dofinansowania spółki (w przypadku przewidzianych świadczeń pieniężnych) bądź zapewniania określonych usług na jej rzecz. Umowa lub odpowiednio statut spółki powinny precyzować, jakie obowiązki powinny być spełnione bądź jakie okoliczności muszą wystąpić, aby uprzywilejowanie mogło być przyznane. ©℗
ikona lupy />
Agata Okorowska radca prawny, Kancelaria Law-Taxes.pl / Materiały prasowe
Not. KT