Zacznijmy od wyjaśnienia tego, kiedy gmina może umorzyć zaległości podatkowe. W art. 67 par. 1 pkt 3 ordynacji podatkowej ustawodawca postanowił, że organ podatkowy może to zrobić na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Przy czym może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,