Opis wskazuje, że przedsiębiorca nabył silnik na podstawie umowy sprzedaży od innego podmiotu. Z art. 560 par. 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) wynika m.in., że jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że uprawnienie zarówno do odstąpienia od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, jak i do obniżenia jej ceny, wynikające z art. 560 par. 1 k.c., mają charakter uprawnień kształtujących prawo, realizowanych przez złożenie wobec adresata oświadczenia woli. Skorzystanie przez kupującego z jednego z tych uprawnień powoduje powstanie po jego stronie roszczenia, którego treść jest uzależniona od tego, które ze służących mu uprawnień zdecydował się wybrać (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22 stycznia 2020 r., sygn. akt I AGa 34/19). Szczególnie pomocny dla czytelnika może być wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 12 marca 2020 r. (sygn. akt XI GC 133/19). W rozpatrywanej sprawie przedsiębiorca również wystąpił z pozwem przeciwko sprzedawcy o zasądzenie kwoty składającej się z ceny zakupu wadliwego silnika oraz kosztów usługi serwisowej związanej z jego montażem. W celu oceny zasadności roszczenia powołał biegłego sądowego, którego opinia miała być podstawą do przyznania ww. kwot dla przedsiębiorcy. Niestety biegły nie wykonał w pełni oceny technicznej silnika, gdyż – jak podał sąd – „powód nie zapewnił biegłemu warunków do przeprowadzenia demontażu silnika, jak również odmówił zbadania silnika w warunkach laboratoryjnych, odmawiając poniesienia kosztów takiego badania”. W tych okolicznościach sąd po prostu nie mógł ocenić w pełni żądania przedsiębiorcy, bowiem nie dysponował pełną opinią biegłego sądowego. Finalnie oddalił pozew. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że powodem było niewykazanie zasadności roszczenia oraz jego wysokości, a także niewykazanie naprowadzonymi środkami dowodowymi zaistnienia wad, a w szczególności powstania wad w silniku będącym przedmiotem umowy.