Jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny, to przepisy pozwalają, aby dla takich posesji gmina ustaliła stawki sankcyjne. Jak postanowiono w art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.u.c.p.g.), „rada gminy może określić stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b”. Wskazana regulacja odwołuje się m.in. do ust. 1 ww. art. 6k ustawy, który odnosi się do ustalenia stawki zarówno na nieruchomościach zamieszkałych, jak i niezamieszkałych. Właśnie o ten drugi typ nieruchomości chodzi w pytaniu czytelnika. Zatem rada gminy mogła ustalić czterokrotność stawki podstawowej jako stawkę sankcyjną.
Ustawodawca wprowadził także mechanizm przewidujący zgłaszanie naruszeń. W art. 6ka ustawy postanowiono, że w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot je odbierający przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Włodarz gminy na podstawie takiego powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W jego efekcie określa w drodze decyzji „wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3”.