Przeniesienie sprawowania nadzoru nad samorządem rzeczników patentowych na ministra ds. gospodarki oraz uregulowanie zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej na wzór rozwiązań przyjętych w adwokaturze i korporacji radców prawnych. To najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o rzecznikach patentowych, nad którą pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Jak wskazano w uzasadnieniu podjęcia prac nad projektem, zmiany prawa w ostatnich latach znacząco poszerzyły kompetencje rzeczników patentowych. Wciąż brakuje jednak kompleksowej regulacji, która odpowiadałaby realiom i faktycznemu zbliżeniu zawodu rzecznika do działalności adwokatów i radców prawnych (przynajmniej jeśli chodzi o reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących prawa własności intelektualnej).
Resort rozwoju proponuje, by w drodze nowelizacji kompetencje sprawowania nadzoru nad samorządem rzeczników patentowych przenieść na ministra właściwego ds. gospodarki (obecnie zwierzchnikiem w tym zakresie jest prezes Urzędu Patentowego RP). Ma to zapobiec konfliktom interesów w momencie, gdy rzecznik występuje przed urzędem w charakterze profesjonalnego pełnomocnika. Szczegółowo uregulowane zostaną również zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz tryb przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych. Z kolei adwokaci i radcowie, którzy będą zdawać egzamin na rzeczników patentowych, zostaną zwolnieni z tych jego części, które dublują się z ich własnym sprawdzianem umiejętności zawodowych.
Przyjęcie nowej regulacji jest planowane na II kwartał tego roku.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów