Pomoc jest adresowana do przedsiębiorców, którzy – według stanu na 30 września 2020 r. – prowadzili przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD: 47.11.Z (sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych) lub 47.19.Z (pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach).
Warunkiem przyznania pomocy jest wykazanie, że przychód z działalności gospodarczej w listopadzie i grudniu 2020 r., styczniu, lutym albo marcu 2021 r. był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. Oprócz oświadczeń w sprawie prowadzenia odpowiedniej działalności i niższego przychodu firma będzie musiała też zapewnić, że posiada zaświadczenie od dyrektora placówki oświatowej, iż była związana umową najmu powierzchni przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów.
Do 30 września 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie do pensji do wojewódzkiego urzędu pracy, a podania o zwolnienie ze składek i postojowe – do ZUS.
Nowelizacja specustawy covidowej zakłada też wydłużenie terminu, w którym wyłączone jest udzielenie dofinansowania do pensji na podstawie ustawy antykryzysowej z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 669). Przepisy te nie będą stosowane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii (obecne regulacje przewidują, że wspomnianej ustawy nie stosuje się do końca czerwca 2021 r.). Chodzi o to, aby dofinansowania do wynagrodzeń pracowników się nie dublowały.
Na mocy uchwalonych przez Sejm regulacji o zwolnienie ze składek do ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. będą mogli ubiegać się również płatnicy świadczący usługi przewodnickie na rzecz muzeów (prowadzący przeważającą działalność pod kodem PKD 79.90.A). Zmiana ma na celu usunięcie luki prawnej, która powstała w związku z wejściem w życie tarczy branżowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255).
Dała ona prawo do ubiegania się o zwolnienia ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. przedsiębiorcom działającym pod określonymi kodami PKD. Nie wszyscy mogli jednak od razu skorzystać z ulgi. Początkowo na przeszkodzie stanął im przewidziany w przepisach termin na złożenie wniosku, który upłynął jeszcze przed wejściem w życie ustawy, tj. 30 listopada 2020 r. Problem miała naprawić nowelizacja (ustawa z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 159). Nie objęła ona jednak wszystkich uprawnionych, w tym m.in. przedsiębiorców działających właśnie pod kodem 79.90.A. W konsekwencji nie mogli oni skorzystać z tej formy wsparcia. Po wejściu w życie nowych regulacji (jeżeli spełnią warunki ustawowe) w końcu dostaną taką możliwość.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu