Magazynowanie odpadów może wymagać spełnienia zróżnicowanych wymagań technicznych – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Dlatego w art. 25 ust. 7 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2361; dalej: u.o.) przyznano ministrowi właściwemu do spraw klimatu uprawnienie do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych wymagań, obejmujących: wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego ich zbieranie oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego ich przetwarzanie. Korzystając z tej możliwości minister klimatu wydał rozporządzenie z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742), które weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Na podmioty magazynujące odpady nałożono w nim wiele nowych obowiązków, które wpływają na podwyższenie kosztów prowadzonej działalności.
Na starych zasadach