Testament może zostać sporządzony także podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym. Dokonuje się tego w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków.

Następnie dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania. Potem pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy. Podpisuje je w miarę możliwości spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca.

Jeżeli spadkodawca nie jest w stanie złożyć podpisu, należy w dokumencie wskazać przyczynę takiego zaniechania.Jedynym wymogiem niezbędnym do sporządzenia testamentu podróżnego jest przebywanie w podróży. Rozpoczyna się ona po wejściu na pokład statku, a kończy po jego opuszczeniu.

Nie musi istnieć tutaj obawa rychłej śmierci spadkodawcy ani zaistnieć okoliczność uniemożliwiająca spisanie testamentu własnoręcznego. Oświadczenie testatora musi koniecznie spisać dowódca statku lub jego zastępca. Uczynienie tego przez inną osobę (protokolanta) powoduje, że testament jest nieważny.

Do wszystkich świadków mają zastosowanie rygory przewidziane w art. 956 i 957 k.c

Więcej na ten temat przeczytasz w książce „Darowizny, spadki, testamenty"