W opisanej sytuacji do powstania zadłużenia składkowego doszło w okresie, w którym dłużnik pełnił funkcję członka zarządu. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy powoływanie się na niezdolność do pracy może być skutecznym sposobem na zmianę decyzji, należy odnieść się do przepisów ordynacji podatkowej. Chodzi o interpretację art. 116 par. 2 tej ustawy, gdzie postanowiono, że odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu oraz zaległości wymienione w art. 52 oraz art. 52a powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu. Przepis ten stosuje się także do zaległości składkowych.
WAŻNE Okoliczności związane z faktycznym wykonywaniem lub niewykonywaniem obowiązków przez członka zarządu nie mają znaczenia przy orzekaniu o jego odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki.