Prowadzący hotele, restauracje i wyspecjalizowane sklepy skorzystają z postojowego, zwolnień ze składek, dotacji na działalność i dopłat do pensji pracowników – zakłada rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U z 2021 r. nr 152), które wejdzie w życie 1 lutego

Świadczenie Komu przysługuje Na jakich zasadach Do kogo wniosek
Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy (dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) Przedsiębiorcom, którzy – według stanu na 30 listopada 2020 r. – prowadzili przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD: 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania, w tym np. motele, pensjonaty, zajazdy); 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, w tym np. ośrodki wczasowe, schroniska, kwatery dla gości i agroturystyka); 55.30.Z (pola namiotowe i pola kempingowe, w tym te dla pojazdów kempingowych); 79.11.A (działalność agentów turystycznych); 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki, czyli obejmująca np. organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie itp.) Dofinansowanie wynagrodzeń przysługuje przez trzy miesiące. O pomoc będzie mógł się starać przedsiębiorca, którego przychód z działalności przeważającej (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do tego uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Dofinansowanie wynosi 2 tys. zł miesięcznie (na pracownika). Nie przysługuje na podwładnego, którego wynagrodzenie było wyższe niż 300 proc. przeciętnej pensji (w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku) lub który został zatrudniony w okresie krótszym niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku Wniosek składa się w postaci elektronicznej do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy (najpóźniej do 31 marca 2021 r.)
Ponowne postojowe Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD (grupa I):47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach); 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach); 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach); 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach); 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach). Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD (II grupa):49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany); 55.10.Z; 55.20.Z; 55.30.Z; 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne); 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne); 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych [catering]); 56.29.Z (pozostała usługowa działalność gastronomiczna); 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów); 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych); 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi); 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych); 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów); 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych); 74.20.Z (działalność fotograficzna); 77.21.Z (wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego); 79.11.A; 79.12.Z; 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych); 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana); 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów); 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych); 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej); 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu); 85.59.A (nauka języków obcych); 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane); 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej); 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna); 86.90.D (działalność paramedyczna); 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych); 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych); 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych); 91.02.Z (działalność muzeów); 93.11.Z (działalność obiektów sportowych); 93.13.Z (działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej); 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem); 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki); 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni); 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana); 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna); 96.04.Z (działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej); 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich) Przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:■ prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na dzień 30 listopada 2020 r.; ■ mieć przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;■ nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych Przedsiębiorcy z grupy I mogą ubiegać się o ponowne postojowe tylko jednokrotnie.Przedsiębiorcy z grupy II mogą ubiegać się o ponowne postojowe maksymalnie dwukrotnie. Wniosek składany jest do ZUS
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 5 tys. zł Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą oznaczoną kodami PKD jako przeważającą działalność: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z (działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy), 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z Dotacja jest świadczeniem jednorazowym. Jest przyznawana mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność na dzień 30 listopada 2020 r., jeśli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w porównaniu do przychodu osiągniętego w poprzednim miesiącu lub analogicznym miesiącu 2020 r. Dotacja nie podlega zwrotowi, pod warunkiem że przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez trzy miesiące od jej udzielenia Wnioski należy kierować do powiatowych urzędów pracy. Będzie można je składać po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP do 31 marca 2021 r. Obowiązuje forma elektroniczna
Zwolnienie ze składek za styczeń 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD:47.71.Z; 47.72.Z; 47.81.Z; 47.82.Z; 47.89.Z. Przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:■ prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na dzień 30 listopada 2020 r.;■ mieć przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;■ być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi, muszą złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne za styczeń do 28 lutego 2021 r. (chyba że są zwolnieni z obowiązku ich składania). Wniosek o zwolnienie przedsiębiorca składa do ZUS najpóźniej do 31 marca 2021 r.
Zwolnienie ze składek za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD:49.32.Z (działalność taksówek osobowych); 49.39.Z; 52.23.Z; 55.10.Z; 55.20.Z; 55.30.Z; 56.10.A; 56.10.B; 56.21.Z; 56.29.Z; 56.30.Z; 59.11.Z; 59.12.Z; 59.13.Z; 59.14.Z; 59.20.Z; 74.20.Z; 77.21.Z; 79.11.A; 79.12.Z; 79.90.A; 79.90.C; 82.30.Z; 85.51.Z; 85.52.Z; 85.53.Z; 85.59.A; 85.59.B; 86.10.Z; 86.90.A; 86.90.D; 90.01.Z; 90.02.Z; 90.04.Z; 91.02.Z; 93.11.Z; 93.13.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.A; 93.29.B; 93.29.Z; 96.04.Z; 96.01.Z Przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:■ prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD na dzień 30 listopada 2020 r.;■ mieć przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;■ być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi, muszą złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne za grudzień i styczeń do 28 lutego 2021 r. (chyba że są zwolnieni z obowiązku ich składania). Wniosek o zwolnienie przedsiębiorca składa do ZUS najpóźniej do 31 marca 2021 r.