Dokonane niedawno zmiany ustawowe spowodowały, że obecnie wiele spółek komandytowych, w których komplementariuszem jest spółka z o.o., przekształca się w inne formy prawne. Jak należy prawidłowo realizować związane z tym czynności?

Często w toku przekształcenia konieczne jest podejmowanie czynności między spółką z o.o. (jako komplementariuszem) i wchodzącym w skład zarządu tej spółki komandytariuszem. Stosunek członkostwa w spółce komandytowej jest stosunkiem prawnym pomiędzy wspólnikami. Zwrócono na to uwagę w uchwale Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2019 r. (sygn. akt III CZP 71/18). Jeżeli członek zarządu spółki z o.o. jest – wraz z tą spółką – wspólnikiem spółki komandytowej, to nie może on reprezentować spółki z o.o. Nie może bowiem działać w podwójnym charakterze: jako osoba fizyczna i jako członek zarządu spółki z o.o.