statystyki

Prawo

małżeństwo

wróć do działu: Prawo »

Jest to monogamiczny, prawnie doniosły, zawarty w sformalizowany sposób związek mężczyzny i kobiety. Małżeństwo zostaje zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli przed urzędnikiem stanu cywilnego lub w obecności duchownego. Oświadczenie dotyczy wstąpienia w związek małżeński. Ponadto, jeśli kobieta i mężczyzna, obywatele polscy zawierający związek znajdują się za granicą ślubu może udzielić konsul polski.

Przeszkody

Nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która nie ma ukończonego 18 roku życia. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie w wieku 16 lat.
Przeszkodą w zawarciu małżeństwa jest także:
- ubezwłasnowolnienie
- choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy
- pozostawanie w związku małżeńskim
- pokrewieństwo lub powinowactwo w linii prostej
- przysposobienie

Ustanie małżeństwa

Małżeństwo ustaje w razie:
- śmierci jednego z małżonków,
- uznania jednego z małżonków za zmarłego,
- orzeczenia rozwodu.

Małżeństwo może zostać unieważnione przez sąd. Sąd może też orzec separację między małżonkami.

Katarzyna Żaczkiewicz

Podstawa prawna
Art. 1–61 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty