Jest to zgodne z prawem działanie podmiotów prawa – zarówno organów władzy publicznej, jak i obywateli. Kontrolę działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności sprawuje Najwyższa Izba Kontroli. NIK może kontrolować pod względem legalności także działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych, a także innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych – w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się ze zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

Legalny pobyt cudzoziemców

Cudzoziemiec może przekroczyć granicę oraz przebywać na terytorium RP, jeżeli posiada ważny dokument podróży oraz wizę, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Wiza nie jest wymagana od obywateli państw członków UE i innych krajów, z którymi Polska podpisała umowy. Kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP sprawują organy Straży Granicznej i Policji oraz Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, wojewoda i organy Służby Celnej – w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez te organy postępowań w sprawach cudzoziemców lub w sprawach celnych.

Reklama
Teresa Siudem

Podstawa prawna

  • - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
  • - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. nr 128, poz. 1175).