Jest to rodzaj dokumentu handlowego, w którym partnerzy handlowi określają ogólne ramy współpracy (intencje) na przyszłość lub podsumowują stan swoich dotychczasowych negocjacji dotyczących przyszłej umowy.

Treść listu

List intencyjny może być sformułowany w sposób bardzo ogólny, informujący adresata jedynie o zamiarze współpracy w przyszłości, np. poprzez zawarcie konkretnej umowy. W liście takim zazwyczaj chodzi o wysondowanie stanowiska adresata, czy przystałby na taką współpracę, czemu powinien on dać wyraz w odpowiedzi na list.

RADZIMY
Niekiedy treść pisemnych uzgodnień poczynionych przez partnerów handlowych przed zawarciem przyszłej umowy może wskazywać, że strony w rzeczywistości miały zamiar zawarcia umowy przedwstępnej, a nie podpisania listu intencyjnego. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy w treści listu unikać sformułowań wskazujących na stanowczą decyzję co do zawarcia kontraktu przyrzeczonego oraz termin, w którym ma on być zawarty.

Jeśli list intencyjny podsumowuje stan dotychczasowych uzgodnień (negocjacji) dotyczących przyszłej umowy, nadawca listu zazwyczaj umieszcza w treści listu podpisane przez siebie gotowe sformułowania kontraktu, do których odbiorca powinien się ustosunkować. Na znak akceptacji konkretnej klauzuli kontraktu odbiorca wpisuje np. „akceptuję”, „zgadzam się” lub „potwierdzam”, natomiast w zamiarze ich odrzucenia opatruje je sformułowaniami „nie akceptuję”, „nie zgadzam się”, „nie potwierdzam”. Jednocześnie odbiorca listu oznacza datę. Następnie przekazuje nadawcy kopię wysłanego przez niego listu wraz ze swoim stanowiskiem dotyczącym postanowień przyszłej umowy i w ten sposób obaj partnerzy negocjacji są w posiadaniu podpisanych przez siebie jednakowych pism. Zasadniczo list intencyjny nie ma charakteru wiążącego strony, ponieważ jedynie przygotowuje do zawarcia wiążącej umowy. Jednak w niektórych przypadkach naruszenie postanowień listu intencyjnego, np. przez prowadzenie równoległych negocjacji z konkurencją w tej samej sprawie, może prowadzić do odpowiedzialności w ramach „negatywnego” naruszenia interesu umowy. Stronie przeciwnej może być wówczas przyznane odszkodowanie, które obejmie tylko zwrot poniesionych nakładów (np. koszty ekspertyz, delegacji, obsługi prawnej), nie zaś zwrot utraconych korzyści. Ponadto negocjujące strony mogą same postanowić w treści listu intencyjnego, że poczynione ustalenia są wiążące i ich naruszenie pociąga za sobą konieczność zapłaty odszkodowania.

Arkadiusz Koper

Podstawa prawna

  • Art. 3531 i 389 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


Wzór listu intencyjnego

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2005 r.
Minimax Sp. z o.o. ul. Kamionkowska 25 03-822 Warszawa
Do TYNKBUD S.A. ul. Szwoleżerów 112 u1-400 Nowy Targ
List intencyjny
W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń pomiędzy przedstawicielami naszych przedsiębiorstw, potwierdzamy zamiar zawarcia umowy o roboty budowlane. Naszym zdaniem uzgodniliśmy już wszystkie postanowienia projektowanej umowy, jednakże jeśli nie podzielacie naszego stanowiska, jesteśmy gotowi do dalszych rozmów w celu ostatecznego uzgodnienia postanowień kontraktu i zawarcia go. W załączeniu przesyłamy wykaz spraw, które, naszym zdaniem, zostały już przez nas uzgodnione oraz przyjęte i oczekujemy na Wasze stanowisko w poruszonych w niniejszym liście sprawach.
Jan Kluska Prezes zarządu Minimax Sp. z o.o. Wojciech Giełaj członek zarządu Minimax Sp. z o.o.