sytuacja, w której dłużnik musi zaspokoić wierzyciela.

W przeciwnym razie musi się liczyć z konsekwencjami, jakie ustawa wiąże z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania.