Umowa zlecenie jest umową o świadczenie usług i swoje umocowanie prawne ma w Kodeksie cywilnym.

Zawierając umowę zlecenie pracownik zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz pracodawcy (zleceniodawcy). Rezultat nie jest przy tym elementem koniecznym - liczą się działania w celu jego osiągnięcia.

Przepisy nie określają jednoznacznie formy umowy zlecenie czy elementów, z jakich powinna się składać - nie musi więc zawierać czasu pracy czy miejsca jej wykonywania. Wynagrodzenie zatrudniony na zlecenie otrzymuje po zakończeniu wykonania umówionych czynności. W wyjątkowych przypadkach umowę zlecenie może wykonywać nie zawierający umowę, ale osoba trzecia.

Ponadto pracodawca zatrudniający zleceniobiorcę ma obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS, jeśli jest to dla tej osoby jedyny tytuł do ubezpieczeń - chyba, że jest to student lub uczeń, który nie ukończył 26 lat i jest zwolniony z opłacania ubezpieczeń ZUS. W innym wypadku pracodawca ma 7 dni od rozpoczęcia umowy zlecenie na zgłoszenie zleceniobiorcy do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe i wypadkowe), jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, firma opłaca również składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Także, gdy pracodawca jest już związany ze zleceniobiorcą na podstawie umowy o pracę, pracownik nadal podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenie.

Od wynagrodzeń ze zlecenia pracodawca musi również naliczać i odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy - podstawę opodatkowania stanowi przychód pomniejszony o koszty uzyskania oraz składki potrącone na ubezpieczenia społeczne.