Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinie z problemami finansowymi, w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka. Świadczenie przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu
  • opiekunowi faktycznemu dziecka
Reklama
  • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  • dla osób wymienionych w punktach 1 i 2 - 18 roku życia lub nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do 21 roku życia) albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę i ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • dla osób wymienionych w punkcie 3 - zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki (jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia).

Starający się o zasiłek muszą spełnić kryterium dochodowe - świadczenie przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 764 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 134 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.