Operacje związane z uchwałą wspólników dotyczącą rozliczenia wyniku finansowego muszą być ujęte przez biuro rachunkowe zarówno w księgach spółki komandytowej jak i w księgach jej wspólnika, czyli spółki z o.o. Jeśli spółka komandytowa osiągnie zysk netto za dany rok, to jego kwotę pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego (na podstawie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania) przeksięgowuje zapisem:
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym wykazany był zysk netto, wspólnicy spółki komandytowej powinni podjąć decyzję w sprawie jego rozdysponowania. Kolejna uchwała – w sprawie podziału zysku netto – wskazuje konkretne kwoty zysku i ich przeznaczenie. Jeśli zysk pozostaje w spółce komandytowej, to może być przeznaczony na kapitał zapasowy, rezerwowy lub np. zasilenie ZFŚS czy wypłaty nagród dla pracowników. Księgowania z tym związane mogą wyglądać następująco: