Naszymi klientami są spółka komandytowa i jej komplementariusz – spółka z o.o. Wspólnicy spółki komandytowej na początku lipca zatwierdzili sprawozdanie i przeznaczyli część zysku spółce z o.o. Mamy wątpliwości, czy ująć to zdarzenie jako przychód z działalności operacyjnej, bo spółka z o.o. nie prowadzi żadnej innej działalności.

Operacje związane z uchwałą wspólników dotyczącą rozliczenia wyniku finansowego muszą być ujęte przez biuro rachunkowe zarówno w księgach spółki komandytowej jak i w księgach jej wspólnika, czyli spółki z o.o. Jeśli spółka komandytowa osiągnie zysk netto za dany rok, to jego kwotę pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego (na podstawie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania) przeksięgowuje zapisem:
  • Wn „Wynik finansowy”,
  • Ma „Rozliczenie wyniku finansowego”.
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym wykazany był zysk netto, wspólnicy spółki komandytowej powinni podjąć decyzję w sprawie jego rozdysponowania. Kolejna uchwała – w sprawie podziału zysku netto – wskazuje konkretne kwoty zysku i ich przeznaczenie. Jeśli zysk pozostaje w spółce komandytowej, to może być przeznaczony na kapitał zapasowy, rezerwowy lub np. zasilenie ZFŚS czy wypłaty nagród dla pracowników. Księgowania z tym związane mogą wyglądać następująco:
  • Wn „Rozliczenie wyniku finansowego”,
  • Ma „Kapitał (fundusz) zapasowy” albo „Kapitał (fundusz) rezerwowy”, albo ZFŚS lub „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”.
W przypadku gdy zysk jest przekazywany wspólnikom, księgowanie jest następujące:
  • Wn „Rozliczenie wyniku finansowego”,
  • Ma „Pozostałe rozrachunki” – w analityce poszczególni wspólnicy.
Z kolei zapisy księgowe w spółce z o.o., będącej komplementariuszem spółki komandytowej, będą dokonane w przypadku, gdyby uchwała o podziale zysku spółki komandytowej przewidywała wypłacenie zysku – proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zysku – spółce z o.o. Wówczas spółka z o.o. musi zaliczyć ten zysk do przychodów finansowych pod datą podjęcia uchwały wspólników o podziale zysku (chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do udziału w zysku). Nie ma znaczenia przy tym, że spółka z o.o. nie prowadzi żadnej innej działalności. Ustawa o rachunkowości przyporządkowuje przychody z dywidend i udziałów w zyskach do kategorii przychodów finansowych. W rachunku zysków i strat wprost wskazane jest, że są takie przychody prezentowane jako przychody finansowe.

Przykład

Na kontach
Udział przypisany uchwałą wspólników spółce z o.o. wyniósł 100 000 zł i należy go wykazać w księgach rachunkowych spółki z o.o. – komplementariusza – w wartości brutto zapisem:
• Wn „Rozrachunki ze spółką komandytową z tytułu udziałów w zysku” 100 000 zł,
• Ma „Przychody finansowe” 100 000 zł.
Zryczałtowany podatek pobrany przez spółkę komandytową (tu zakładam, że wystąpił, 100 000 * 19 proc. = 19 000 zł) należałoby wówczas zaksięgować w księgach spółki z o.o. zapisem:
• Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 19 000 zł,
• Ma „Rozrachunki ze spółką komandytową z tytułu udziałów w zysku” 19 000 zł.
Przeksięgowanie na konto „Podatek dochodowy”:
• Wn „Podatek dochodowy od osób prawnych” 19 000 zł,
• Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 19 000 zł.
Wpłata udziału w zysku spółki komandytowej na rachunek spółki z o.o. podlegałaby ewidencji:
• Wn „Rachunek bieżący” 81 000 zł,
• Ma „Rozrachunki ze spółką komandytową z tytułu udziałów w zysku” 81 000 zł.
Warto zauważyć, że spółka z o.o. nie dokonuje żadnych zapisów księgowych, jeżeli nie otrzymuje swojego udziału w zysku spółki komandytowej, gdyż ta postanowiła go nie wypłacać wspólnikom. ©℗
Podstawa prawna
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2106)