Komisja zaleca dostosowanie fiskalne na poziomie 0,5 proc. PKB w kierunku średnioterminowego celu na lata 2016 i 2017. Radzi również umocnienie polityki fiskalnej, w tym założenie niezależnego organu fiskalnego. Wśród zaleceń znalazły się też poprawa ściągalności podatków, zapewniająca lepszą zgodność wpływów z VAT oraz ograniczenie nadmiernego stosowania niższych stawek VAT.

Komisja zaleca zapewnienie zrównoważenia oraz adekwatności systemu emerytalnego oraz zwiększenie wskaźnika aktywności zawodowej poprzez reformę przywilejów emerytalnych, usunięcie przeszkód do wprowadzenia bardziej trwałych rodzajów zatrudnienia oraz zwiększenie roli edukacji oraz szkoleń na rynku pracy.

KE zaleca Polsce ponadto usunięcie barier dla inwestycji w transport, budownictwo oraz infrastrukturę energetyczną oraz zwiększenie pokrycia kraju miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Zalecenia są wydawane w ramach tzw. europejskiego semestru. To procedura, podczas której KE koordynuje politykę gospodarczą i budżetową w UE. Jest elementem unijnego zarządzania gospodarczego. (PAP)