W opinii Polaków relacje polsko-rosyjskie nie tylko są złe, ale - zdaniem zdecydowanej większości (74 proc.) - są gorsze niż rok temu.

46 proc. ankietowanych uważa, że przyjazne i partnerskie relacje między naszymi krajami są możliwe. Niewiele mniejszy jest jednak odsetek tych, którzy przyjazne i partnerskie stosunki pomiędzy Polską a Rosją uważają za niemożliwe (43 proc.).

W sprawach międzynarodowych Polacy w większości (60 proc.) uważają, że Polska powinna przede wszystkim dbać o własne interesy, nawet odstępując od obrony słusznych zasad. Z kolei 31 proc. opowiada się za obroną wartości, niezależnie od okoliczności politycznych.

W sytuacji wymuszonego wyboru Polacy nieco częściej opowiadają się za utrzymywaniem dobrych stosunków z Rosją (38 proc.) niż za bliską współpracą z innymi krajami dawnego ZSRR, takimi jak Ukraina czy Gruzja (34 proc.).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 8-14 maja na liczącej 1074 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.