Ustawa stanowi, że w roku 2020 koło gospodyń wiejskich będzie mogło ubiegać się o otrzymanie z budżetu państwa pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadań, m.in. na prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich.

Na takie wsparcie budżet przeznaczył na ten rok 40 mln zł. Będzie ono przyznawane do wyczerpania środków. Ocenia się, że kwota ta pozwoli na przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół. Jednakże o takie wsparcie mogą ubiegać się koła zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie takich kół jest ponad 9100. O dotację może ubiegać się jedynie jedno koło działające we wsi.

W 2018 r. o pomoc finansową starało się 4917 kół na kwotę ok. 16,5 mln zł, a w 2019 r. 8619 kół wnioskowało o ponad 29,8 mln zł.

Ponadto ustawa powierza zadania i kompetencje - dotychczas realizowane przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw i wynikające z ustawy o kołach gospodyń wiejskich - Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.