Za uchwaleniem ustawy głosowało 449 posłów, przeciw było 10, a 1 wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Zgodnie z ustawą prezes GUS będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach: makroregionów, regionów i podregionów zgodnie z Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS).

Klasyfikacja NUTS to standard geograficzny służący do statystycznego podziału państw członkowskich UE (ich terytoriów gospodarczych) na trzy poziomy regionalne o określonej liczbie ludności. NUTS-y służą również kształtowaniu regionalnych polityk państw członkowskich i są niezbędne do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego regionów.

Zgodnie z ustawą, średnia wartość PKB na jednego mieszkańca będzie ogłaszana - tak jak obecnie - w obwieszczeniu, w "Monitorze Polskim" – do 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat.

Od 1 stycznia 2018 r. w Polsce funkcjonuje 97 jednostek NUTS: NUTS 1 – makroregiony (grupujące województwa) – 7 jednostek, NUTS 2 – regiony (województwa lub ich części) – 17 jednostek, NUTS 3 – podregiony (grupujące powiaty) – 73 jednostki.

W wyniku zmian w klasyfikacji NUTS 2016 podział administracyjny poziomu wojewódzkiego przestał odpowiadać podziałowi statystycznemu na poziomie NUTS 2. Jednocześnie zmienione zostały nazwy jednostek poziomu NUTS 2 – z "województwa" na "regiony". Zmiany zostały wprowadzone na wszystkich poziomach klasyfikacji NUTS.

Na poziomie NUTS 2 województwo mazowieckie, stanowiące dotychczas jedną jednostkę statystyczną tego poziomu, zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne: - region Warszawski stołeczny – obejmujący m.st. Warszawa wraz z dziewięcioma powiatami: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim, wołomińskim i region Mazowiecki regionalny – obejmujący pozostałą część województwa mazowieckiego.

W trakcie prac nad ustawą w Sejmie politycy wskazywali, że nowe przepisy będą miały szczególne znaczenie właśnie dla Mazowsza w nowej perspektywie finansowej UE. Od stycznia 2018 r. z województwa została wyłączona Warszawa i okalające ją powiaty, tak by pozostały region mógł otrzymać większe środki z UE. Stolica jako najbogatszy obszar zawyżała dochody całego województwa.