Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej wypowiedzi, jakoby Kancelaria Sejmu dopuszczała się bezczynności nie wykonując wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczącego wniosku o udostępnienie informacji publicznej o sędziach popierających kandydatów do KRS, należy podkreślić, że postępowanie Kancelarii Sejmu jest zgodne z obowiązującymi procedurami, a zarzut bezczynności jest całkowicie nieuzasadniony.

Zgodnie z art. 286 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dotyczącym terminów załatwienia sprawy po wydaniu wyroku sądowego, po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu pierwszej instancji akta administracyjne sprawy zwraca się organowi administracji publicznej (czyli w tym przypadku Kancelarii Sejmu) wraz z odpisem orzeczenia ze stwierdzeniem jego prawomocności.

Rozpoczęcie biegu terminu do załatwienia sprawy przez organ administracji liczy się od dnia doręczenia organowi przez sąd akt sprawy. Do chwili obecnej, czyli do 1 sierpnia 2019 r., Kancelaria Sejmu nie otrzymała z sądu wymaganych wyżej wskazanym przepisem dokumentów. Oznacza to, że termin na ponowne rozpatrzenie sprawy nie rozpoczął jeszcze biegu.

Stanowisko to potwierdza komunikat Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 lipca 2019 r., opublikowany na stronie Sądu pod następującym adresem: http://www.nsa.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wyroku-nsa-z-dnia-28-czerwca-2019-r-dotyczacego-udostepnienia-informacji-publicznej-o-sedziach-popierajacych-kandydatow-do-krs-aktualizacja-30-lipca-2019-r,news,4,675.php

Warto też przypomnieć, że przy dalszym postępowaniu Kancelaria Sejmu musi mieć na uwadze wydane z urzędu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych postanowienia ws. przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do KRS. W dokumentach tych, które wpłynęły do Kancelarii Sejmu 29 lipca, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiązał Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w tych wykazach. Szerszy komentarz do postanowień Prezesa UODO Kancelaria Sejmu opublikowała 29 lipca 2019 r. w odrębnym komunikacie, dostępnym pod poniższym odnośnikiem: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=99667A218B2AD87DC1258447001DED0E