Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach Unii Europejskiej ma zapewnić stosowanie obowiązującego od 16 lutego rozporządzenia 2016/1191 Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Nowe przepisy mają uprościć i skrócić realizację procedur wzajemnego uznawania dokumentów przez urzędy w UE.

W podpisanej przez prezydenta ustawie wskazano rodzaje dokumentów - z ich nazwami obowiązującymi w polskim prawie - do których stosuje się przepisy rozporządzenia. Ustawa zawiera także przepisy dotyczące wielojęzycznego formularza. Będzie można go dołączyć do dokumentów potwierdzających fakt urodzenia, małżeństwa, zgonu, stanu cywilnego, zdolności do zawarcia małżeństwa, zameldowania, miejsca pobytu, pozostawiania osoby przy życiu oraz zaświadczenia o niekaralności.

Wniosek o wydanie takiego formularza będzie można złożyć do odpowiedniego urzędu wraz z wnioskiem o wydanie danego dokumentu lub po jego wydaniu. W pierwszym przypadku formularz otrzymamy wraz z dokumentem, a w drugim - nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Koszt wydania formularza wielojęzycznego to 17 zł lub - w sytuacji, gdy wyda go konsul - równowartość 30 euro.

Organami centralnymi odpowiedzialnymi za realizację zadań związanych z wykonaniem przepisów rozporządzenia 2016/1191 będą właściwi ministrowie, a organem koordynującym, który będzie odpowiadał za realizację zadań informacyjnych - minister spraw wewnętrznych i administracji.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.(PAP)