Według autorów projektu ma on na celu wprowadzenie nowych regulacji oraz korektę niektórych rozwiązań ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustaw zmienionych z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym.

"Wprowadzane zmiany pozwolą na usunięcie powstałych wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, doprecyzowanie niektórych jej przepisów oraz uzupełnienie o nowe rozwiązania, co pozwoli na uporządkowanie kompetencji i zadań organów administracji rządowej po wprowadzeniu reformy zarządzania mieniem państwowym w dniu 1 stycznia 2017 r. oraz uelastyczni stosowanie przepisów ustawy" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu, projekt dotyczy rozszerzenia "zakresu kompetencji Prezesa Rady Ministrów na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa dotyczących koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa".

Osobą odpowiedzialna za opracowanie projektu jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

We wtorek rząd zajmie się także projektem Ministerstwa Energii o wsparciu dla wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła - PAP). Dotychczasowy system wsparcia wygasa z końcem 2018 r. Projekt ustawy przewiduje, że wsparcie ma być przydzielane w systemie aukcyjnym, ME planuje, że do każdej MWh energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji odbiorcy końcowi dopłacą w 2019 r. 1,58 zł.

Ministrowie zajmą się na wtorkowym posiedzeniu także projektem noweli ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK), który zakłada, że siedziba PAK będzie przeniesiona z Gdańska do Warszawy, a sama Agencja będzie podległa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Zgodnie z projektem dotychczasowa centrala będzie mogła zostać przekształcona w oddział.

Ponadto, zgodnie z przyjętą przez rząd Polską Strategią Kosmiczną PAK będzie mogło zostać udzielane wsparcie niefinansowe, w tym dotyczące m.in. doradztwa w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej, promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej, działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Zgodnie z projektem noweli stosunki pracy pracowników Agencji wygasną po upływie 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy, jeśli przed upływem tego terminu nie zostaną zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres lub jeśli pracownicy nie przyjmą w ciągu miesiąca nowych propozycji.

Rząd we wtorek zajmie się także projektem Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju: "System Koordynacji udziału polskich podmiotów w realizacji projektów finansowanych z programów horyzontalnych KE", który przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. (PAP)

autor: Mateusz Roszak, Wojciech Krzyczkowski