Minister wzięła udział w posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego.

"Nowelizacja zwiększa finansowanie wojewódzkich rad dialogu w sposób znaczący. Na wszystkie WRDS-y w 2017 r. było 760 tys. zł, a w 2016 r. - 745, co dawało średnio na województwo 47 tys. zł w 2017 r. i 2016 r. - 46 tys. zł. Teraz finansowanie z 47 tys. zł wzrośnie do 200 tys. zł, a więc łącznie do 3,2 mln zł. Ten element finansowania WRDS-ów zawarty jest w nowelizacji ustawy, a poprzedni akt prawny zawierał informację o finansowanie tego zadania z budżetu państwa w rozpisaniu na poszczególne lata" - zaznaczyła minister.

Rafalska zaznaczyła, że inicjatywa prezydenta dotycząca nowelizacji ustawy w ogóle miała na celu wzmocnienie funkcjonowania RDS i WRDS-ów.

Minister podkreśliła, że "dialog jest solą demokracji". "To, jak intensywnie pracuje RDS, przedstawia zestawienie projektów aktów prawnych skierowanych do konsultacji społecznych przez RDS w latach 2016-2017: projekty rządowe - 872, poselskie - 247, prezydenckie - 13, obywatelskie - 7 i komisyjne - 14, co daje łącznie 1174 projekty" - wyliczyła Rafalska.

Szefowa MRPiPS wskazała, że dialog intensywnie prowadzony jest też na szczeblu wojewódzkim. Podała, że przez dwa lata WRDS-y odbyły 776 posiedzeń, zarówno prezydiów, jak i plenarnych. Zaznaczyła, że na takich posiedzeniach "rozwiązywane są problemy lub stawiane kwestie istotne dla województwa ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia".

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o RDS zakłada zwiększenie jej kompetencji; RDS mogłaby opiniować nie tylko ustawy, ale także rządowe strategie i programy.

Swój projekt prezydent przedstawiał pod koniec października ub.r. na posiedzeniu Rady. Kancelaria Prezydenta RP podkreśliła, że jest to wykonanie ustawy o RDS z 2015 r., która zobowiązała Radę do oceny dotychczasowego funkcjonowania ustawy i zarekomendowania prezydentowi zmian w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy.

Według projektu RDS uzyska prawo do opiniowania projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Dzięki temu strony reprezentowane w Radzie mają zyskać wpływ na tworzenie innych niż ustawy dokumentów rządowych dotyczących warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej, zasady partycypacji i solidarności społecznej oraz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych.

Głos doradczy – obok przedstawicieli prezydenta, prezesów NBP i GUS - ma zyskać przedstawiciel głównego inspektora pracy. Projekt zakłada także, że reprezentanci pracowników i pracodawców będą mogli podejmować uchwały również w drodze głosowania korespondencyjnego, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Projekt przewiduje, że strony pracowników i pracodawców będą mogły zwracać się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie interpretacji ogólnej w przypadku niejednolitego stosowania przepisów podatkowych.

Proponowana nowelizacja ma dać Radzie prawo do występowania do Sejmu i Senatu o umożliwienie przedstawienia parlamentowi informacji w sprawach istotnych dla zadań realizowanych przez Radę.

Projektowane zmiany dotyczą również kompetencji do informowania Sejmu i Senatu o działalności Rady. Obok sprawozdania z działalności RDS w roku poprzednim, projekt przewiduje przedstawianie dodatkowo informacji o działalności Rady za okres kadencji przewodniczącego Rady.

Jednym z założeń projektu jest usprawnienie dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym. Mają temu służyć propozycje zwiększające kompetencje Rady, wzmacniające ją organizacyjnie oraz doprecyzowujące kompetencje i procedury wojewódzkich rad dialogu społecznego.

Kancelaria prezydenta podkreśliła, że podstawą projektu były propozycje zgłaszane przez przedstawicieli stron reprezentowanych w RDS, a w projekcie znalazły się tylko rozwiązania zaakceptowane przez wszystkie strony.

Powołana ustawą z 27 sierpnia 2015 r. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców; stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra właściwego do spraw pracy odpowiedzialnego za dialog społeczny, ministra odpowiadającego za finanse publiczne odpowiedzialnego za budżet.

Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu. Od października 2017 r. RDS przewodniczy minister Rafalska. (PAP)

autor: Jerzy Rausz