"Chcemy na wzór inicjatywy ustawodawczej, aby obywatele mieli możliwość składania swoich propozycji realizacji zadań publicznych w gminach, powiatach i województwach" - podkreślił podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie poseł Nowoczesnej Marek Sowa.

Jak tłumaczył propozycja przewiduje, że grupa mieszkańców będzie mogła wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą jeśli pod projektem uchwały zostanie złożona odpowiednia liczba podpisów. "W przypadku gmin będą to uchwały poparte podpisami od 100 do 300 mieszkańców, w zależności od wielkości gminy. W przypadku powiatów i miast na prawach powiatu - 500 podpisów, a w przypadku województw i stolic regionów - 1000 podpisów" - tłumaczył Sowa.

Rzeczniczka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że "dzięki tej propozycji pozwalamy, aby mieszkańcy stali się rzeczywistym podmiotem swojej gminy, żeby mogli zwracać się do rady miasta, gminy z propozycją uchwały dotyczącej ich codziennego działania".

W uzasadnieniu projektu Nowoczesnej zaznaczono, że choć obecnie nie ma prawnych przeszkód, by zagadnienie inicjatywy uchwałodawczej było uregulowane w statutach poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, to samorządy nie korzystają z takiej możliwości.

"Dzięki obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej mieszkańcy gmin, powiatów oraz województw zyskają kolejny, tym razem bezpośredni, instrument wpływania na działalność lokalnej władzy, na rozstrzyganie istotnych problemów lokalnej wspólnoty" - czytamy w uzasadnieniu.

W ocenie autorów projektu nowe regulacje będą miały bardzo pozytywne skutki społeczne, gdyż spowoduje zwiększenie aktywności obywateli w zakresie spraw wpływających na życie mieszkańców gminy, powiatu oraz województwa.

"Dzięki inicjatywie uchwałodawczej mieszkańcy tych jednostek będą mogli przedstawiać swojemu samorządowi projekty uchwał dotyczących ich spraw, problemów i postulatów, którymi rady gmin, powiatów oraz sejmiki samorządowe muszą się zająć" - podkreślono w uzasadnieniu.

"W zakresie skutków gospodarczych wdrożenie projektu także będzie miało pozytywne znaczenie, gdyż dzięki możliwości zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych w wielu przypadkach publiczne środki będą lepiej wykorzystywane, co też przełoży się na lepsze wykorzystanie tych środków" - oceniają autorzy projektu. (PAP)