Senat głosował nad ustawą o kodeksie wyborczym

Senat przyjął ustawę nowelizującą kodeks wyborczy, która wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Senatorowie wprowadzili jednak własne poprawki, m.in. umożliwią one głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych.

Za przyjęciem noweli wraz z poprawkami głosowało 60 senatorów, przeciw było 21, a jeden wstrzymał się od głosu.

Senatorowie opowiedzieli się jednogłośnie m.in. za przyjęciem zgłoszonych przez PiS poprawek, które zwiększają rolę Państwowej Komisji Wyborczej w powoływaniu komisarzy wyborczych oraz szefa Krajowego Biura Wyborczego.

Poprawka zapewnia też PKW możliwość odwołania szefa KBW przez PKW w uzgodnieniu z ministrem spraw wewnętrznych.