Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który ma wzmocnić pozycję jednostek odpowiadających za cyberbezpieczeństwo, czyli zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego w poniedziałek wpłynął do Sejmu.

Projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw ma m.in. usprawnić funkcjonowania systemu i ujednolicić procedury zgłaszania incydentów na poziomie krajowym.

W czerwcu, po przyjęciu projektu przez rząd, minister cyfryzacji Janusz Cieszyński wskazywał w rozmowie z PAP, że nowelizacja jest wynikiem doświadczeń zebranych w ciągu kilku lat funkcjonowania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i zawiera szereg usprawnień. "Chodzi też o to, żeby wzmacniać pozycję tych jednostek, które odpowiadają za cyberbezpieczeństwo, czyli zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego" - mówił.

Dodał, że regulacja umożliwi także wprowadzenie w Polsce podstawy prawnej do funkcjonowania programów certyfikacji. "Dzisiaj polscy przedsiębiorcy, polskie instytucje chcąc certyfikować swoje wyroby i usługi muszą korzystać z firm zagranicznych. Chcemy, żeby mogły to robić w kraju, żeby te środki zostawały w Polsce" - wyjaśniał.

Projektowana nowelizacja ma też zagwarantować uruchomienie bezpiecznej sieci telekomunikacyjnej wykorzystywanej w administracji państwowej, w tym na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

"To będzie sieć, która będzie realizowała zadania na rzecz administracji państwowej. Dzisiaj jest tak, że urzędy przesyłając wrażliwe dane korzystają z sieci komercyjnych. Chcemy, żeby ta infrastruktura była w pełni pod kontrola państwa i takie rozwiązania zapewni operator strategicznej sieci bezpieczeństwa" - wskazywał.

Projekt dotyczy m.in. przyspieszenia tworzenia sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa i umożliwienia włączenia centrów wymiany informacji i analiz (ISAC) do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Według autorów projektu, jednym z problemów związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa jest brak sektorowych zespołów, które wspierają operatorów usług kluczowych. Chodzi o najważniejsze elektrownie, przedsiębiorstwa kolejowe czy porty.

Wśród najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie wskazano przebudowanie modelu współpracy w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pomiędzy Zespołami Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) a operacyjnymi centrami bezpieczeństwa (SOC).

Projekt zakłada również dodanie do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa przedsiębiorców komunikacji elektronicznej.

"Centra wymiany informacji i analiz, wpisane do wykazu prowadzonego przez ministra cyfryzacji, zostaną włączone do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Rozwiązanie to powinno przyczynić się do ułatwienia dostępu do specjalistycznej wiedzy i do wymiany informacji o stosowanych rozwiązaniach oraz tzw. dobrych praktykach" - podkreślono.

Regulacja ma m.in. zagwarantować uruchomienie bezpiecznej sieci telekomunikacyjnej wykorzystywanej na potrzeby realizacji zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego przez kluczowe urzędy i podmioty działające w kraju.

Projekt zakłada powołanie w tym celu operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa (OSSB), który będzie wyznaczany przez premiera i będzie m.in. świadczył usługi telekomunikacyjne dla wskazanych w ustawie podmiotów.

Projektowana regulacja wzmocni pozycję Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, który będzie miał uprawnienia do wydawania ostrzeżeń o incydentach krytycznych wraz z zaleceniem określonych zachowań. Pełnomocnik będzie mógł również wydawać rekomendacje w celu wzmocnienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych.

Dostawcy sprzętu i oprogramowania będą mogli zostać poddani procedurze sprawdzającej pod kątem zagrożenia, jakie może wywołać wykorzystywanie oferowanego przez nich konkretnego sprzętu lub oprogramowania, w kluczowych podmiotach polskiej gospodarki.

Projekt zakłada także powstanie Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa, w ramach którego wydawane będą certyfikaty dotyczące cyberbezpieczeństwa.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ mark/