Wniosek, dotyczący rezerwy dostosowawczej na Brexit, Komisja przedstawiła w końcu grudnia ub. roku. Całkowita kwota rezerwy na Brexit wynosi 5,37 mld euro w cenach bieżących w Wieloletnich Ramach Finansowych 2021-27 (5 mld euro w cenach z 2018 roku).

Oznaczałoby to budżet w wysokości 168,5 mld euro na zobowiązania i 170,3 mld euro na płatności.

"Budżet UE zawsze był i nadal jest narzędziem służącym do wypełniania politycznych zobowiązań UE. Rezerwa dostosowawcza w związku z Brexitem to kolejny przykład europejskiej solidarności. Komisja będzie teraz współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą w celu jak najszybszego udostępnienia pieniędzy przedsiębiorstwom i przedsiębiorstwom, regionom i społecznościom lokalnym" - powiedział komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn, cytowany w komunikacie.

Reklama

Rezerwa dostosowawcza Brexitu ma być wkrótce udostępniona i pokryć wydatki na przeciwdziałanie niekorzystnym konsekwencjom Brexitu we wszystkich państwach członkowskich przez okres 30 miesięcy. Zdecydowana większość środków zostanie przydzielona w ramach prefinansowania już w 2021 r., obliczonego na podstawie spodziewanego wpływu zakończenia okresu przejściowego na gospodarkę każdego państwa członkowskiego, z uwzględnieniem względnego stopnia integracji gospodarczej z Wielką Brytanią.

Wsparcie ma pokryć straty z tytułu handlu oraz negatywnych konsekwencji dla sektora rybołówstwa UE. Pozostała kwota 1 mld euro w cenach z 2018 r. ma zostać wypłacona w 2024 r., po poinformowaniu Komisji przez państwa członkowskie o faktycznie poniesionych wydatkach. Umożliwi to reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia i zapewni skoncentrowanie wsparcia z rezerwy dostosowawczej na Brexit na państwach członkowskich i sektorach najbardziej dotkniętych wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE.