Już 7 kwietnia odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych 2024, w których wybierani będą m.in. prezydenci miast. Zgodnie z prognozami Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, po nadchodzących wyborach aż w 40 miastach może dojść do zmiany prezydentów.

Kim jest prezydent miasta?

Prezydent miasta jest organem wykonawczym gminy:

  • w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców,
  • w miastach, w których do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym prezydent miasta był organem wykonawczo-zarządzającym.

Może on pełnić funkcję kierownika urzędu stanu cywilnego, często jednak to zadanie powierza się osobom trzecim.

Kto może zostać prezydentem miasta?

Na prezydenta miasta może kandydować obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Co istotne, kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

Czym zajmuje się prezydent miasta?

Prezydent miasta wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Wśród zadań prezydenta miasta wyróżnia się w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady gminy czy określanie sposobu ich wykonywania. Zajmuje się on również gospodarowaniem mieniem komunalnym, wykonywaniem budżetu, jak również zatrudnianiem i zwalnianiem kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Ile trwa kadencja prezydenta miasta?

Kadencja prezydenta miasta trwa pięć lat. Rozpoczyna się ona w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.

Od 2018 roku obowiązuje również zasada dwukadencyjności prezydentów miast. Co to oznacza? Osoby, które zajmują te stanowiska dzięki wyborowi w 2018 roku będą mogły ubiegać się o nie jeszcze tylko raz.