Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami Polski mają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy oraz w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jeśli stale zamieszkują na obszarze danej gminy. Aby głosować, muszą być ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. W poprzednich wyborach samorządowych w 2018 r. w głosowaniu wzięło udział blisko 1500 obywateli UE.

Obywatele UE niebędący obywatelami Polski, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale mieszkają na obszarze danej gminy, mają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy oraz w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nie przysługuje im jednak prawo wyborcze w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa.

Obywatel UE z czynnym prawem wyborczym

Aby obywatel UE, niebędący obywatelem polskim, z czynnym prawem wyborczym, mógł głosować w kwietniowych wyborach do rady gminy i wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta, powinien sprawdzić w urzędzie gminy, czy jest wpisany do rejestru wyborców. Może to zrobić w urzędzie gminy lub przez stronę gov.pl.

Stały obwód głosowania

Aby zostać ujętym w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy właściwym dla miejsca stałego zamieszkania wyborcy. Można to zrobić w urzędzie gminy lub skorzystać z usługi na stronie gov.pl.

Termin składania wniosków

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej należy złożyć wniosek, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Należy jednak pamiętać, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku. Przed wydaniem decyzji o ujęciu wyborcy w stałym obwodzie głosowania wójt musi sprawdzić, czy wnioskodawca stale zamieszkuje pod adresem wskazanym we wniosku. Aby przyspieszyć procedurę, należy dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania pod danym adresem. Mogą to być umowa najmu czy kopie rachunków.

Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, w poprzednich wyborach samorządowych w 2018 r. w głosowaniu wzięło udział blisko 1500 obywateli UE niebędących obywatelami polskimi.