Do końca pierwszego kwartału resort spraw wewnętrznych i administracji ma przygotować, a rząd przyjąć, projekt ustawy, który pozwoli resortom i służbom uzyskać specjalne uprawnienia podczas przygotowań do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Na wzór rozwiązań z poprzednich imprez zapisana ma być też możliwość przedłużania czasu służby funkcjonariuszy oddelegowanych bezpośrednio do zabezpieczenia wydarzeń organizowanych w ramach prezydencji.

Polska będzie sprawować prezydencję w UE w pierwszym półroczu 2025 r. Opracowanie projektu zapisano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Wzorowana ustawa

Ustawa ma być wzorowana na wcześniejszych tego typu aktach prawnych - opracowanych dla przygotowania imprez o randze światowej organizowanych w naszym kraju, m.in. warszawskiego szczytu NATO w 2016 r., Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r., czy światowych konferencji klimatycznych.

Rozwiązania, które mają być zapisane w dokumencie, to m.in. sprawy bezpieczeństwa, które nie są ujęte w standardowych przepisach, jak ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, np. dodatkowe uprawnienia dla zapewnienia ochrony przez służby i instytucje państwa.

Projektowane rozwiązania mają na celu wdrożenie szczególnych, ograniczonych czasowo mechanizmów, które wzmocnią bezpieczeństwo podczas przebiegu najważniejszych wydarzeń zaplanowanych podczas polskiej prezydencji, a także usprawnią proces przygotowań do niej i jej przebiegu - zapisano w informacji o planowanych przepisach.

Kompetencje wybranych organów

Rząd chce też, by ustawa czasowo rozszerzała kompetencje wybranych organów, które będą odgrywać kluczową rolę dla przygotowania i pełnienia prezydencji przez Polskę.

Wśród szczegółowych wskazań do projektu proponowane jest ustanowienie ministra właściwego do spraw wewnętrznych jako organu właściwego dla zapewnienia współpracy i monitorowania działań wszystkich służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

Wojewodowie mają zostać zobowiązani w projekcie do przygotowania planu bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas spotkań z udziałem osób wysokiej rangi na swoim terenie.

Prawne możliwości policji

Tak jak w poprzednich rozwiązaniach policja ma uzyskać prawne możliwości przetwarzania danych osobowych osób lub informacji o podmiotach uczestniczących w wydarzeniach związanych z przyszłym przewodnictwem Polski w UE. Pozwoli to na sprawdzanie, czy dana osoba lub podmiot nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W przepisach mają się też znaleźć uprawnienia dla resortu spraw zagranicznych, który będzie mógł finansować bezpośrednie kontakty i współpracę między krajowymi a unijnymi podmiotami podczas prezydencji realizowaną przez inne organy administracji publicznej.

Szczególne rozwiązania mają dotyczyć też zamówień publicznych udzielanych przy organizacji tych wydarzeń, m.in. niestosowanie zasady jawności udzielania zamówień publicznych, po to, by nie doszło do zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego lub innych interesów państwa.

Na wzór rozwiązań z poprzednich imprez zapisana ma być też możliwość przedłużania czasu służby funkcjonariuszy oddelegowanych bezpośrednio do zabezpieczenia wydarzeń organizowanych w ramach prezydencji.

W resorcie za opracowanie projektu odpowiedzialny jest wiceminister Czesław Mroczek - wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.