Pełnomocnicy komitetów wyborczych tylko do piątku mają czas na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji przysługuje dieta.

Przewodniczący komisji otrzymają 900 zł, ich zastępcy 800 zł, a członkowie komisji 700 zł.

Zadania obwodowej komisji wyborczej

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości, przekazanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymają 900 zł, zastępcy przewodniczącego 800 zł, a członkowie komisji 700 zł. W przypadku drugiej tury wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, członkom komisji przysługuje połowa tej stawki.

Kto może być kandydatem?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która: jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

W komisji nie może zasiadać: kandydat w wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy i finansowy komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy, mąż zaufania i obserwator społeczny.

Osoby spokrewnione z kandydatami w wyborach mogą być członkami obwodowych komisji wyborczych, ale wyłącznie w innych okręgach wyborczych, niż okręg, w którym kandyduje osoba z nimi spokrewniona.

Członek komisji wyborczej. Wymagania

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej należy skontaktować się w tej sprawie z komitetem wyborczym. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Można też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu. Wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego kandydatura może zostać wykorzystana.

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 8 marca. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do 18 marca.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w jej skład.