Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała stanowisko skierowane do Szymona Hołowni w sprawie wniosku o podanie informacji o kolejnych kandydatach z tej samej listy, którzy otrzymali największą liczbę głosów po Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku.

PKW zauważa, że wnioski były przedwczesne, ponieważ w tym czasie (21 grudnia 2023 roku) nie zaczął nawet biec termin do wniesienia odwołania od postanowień marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, ponieważ nie doręczono tych postanowień posłom.

"Państwowa Komisja Wyborcza wskazuje, że postanowienie Pana Marszałka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Pana Mariusza Kamińskiego zostało uchylone przez Sąd Najwyższy Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych postanowieniem z dnia 4 stycznia 2024 r. (sygn. akt I NSW 1267/23). W tej samej sprawie zostało wydane następnie postanowienie Sądu Najwyższego Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 stycznia 2024 r. (sygn. akt II PUO 2/24) nieuwzględniające odwołania posła. Powyższe orzeczenia Sądu Najwyższego są ze sobą zasadniczo sprzeczne, a przyjęcie któregokolwiek z nich za jedynie obowiązujące w sprawie implikuje odmienną sytuację dla odwołującego się posła i jednocześnie dla czynności podejmowanych w sprawie przez samego Pana Marszałka, w tym dla istnienia lub nieistnienia podstaw faktycznych i prawnych do zawiadamiania przez Pana Marszałka kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu posła" - podano w piśmie skierowanym do Szymona Hołowni.

Następca Mariusza Kamińskiego

Jak czytamy, w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Pana Mariusza Kamińskiego – "czego Państwowa Komisja Wyborcza nie przesądza przesyłając niniejszą informację: – pierwszeństwo do mandatu przysługuje w kolejności niżej wymienionym kandydatom z tej samej listy, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów:

  • 1) Pani Monika Jolanta PAWŁOWSKA – 10 789 głosów,
  • 2) Pani Beata Małgorzata STRZAŁKA – 8 844 głosy,
  • 3) Pan Ryszard Jan MADZIAR – 8 817 głosów.

"Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie podkreśla, że powyższe stanowi jedynie informację na temat kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów po pośle Panu Mariuszu Kamińskim z listy kandydatów na posłów nr 4 zgłoszonej przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ w okręgu wyborczym nr 7, podaną przez Komisję do wiadomości publicznej w powołanym wyżej obwieszczeniu" - wskazano.

"Nie jest to stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sporze politycznym i prawnym dotyczącym wygaśnięcia mandatu posła i konieczności jego obsadzenia" - podkreśla PKW.

Mandat poselski Macieja Wąsika

W sprawie Macieja Wąsika PKW wskazała, że mając na uwadze treść pisma marszałka z dnia 25 stycznia 2024 r., w którym nie został podtrzymany wniosek o podanie przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o kolejnych kandydatach z tej samej listy kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów po pośle Macieju Romanie Wąsiku "przedłożony wniosek w tej sprawie Państwowa Komisja Wyborcza traktuje jako bezprzedmiotowy".